مقاله فرایند داوری و اصلاح را گذرانده است و در نوبت چاپ شماره های آتی مجله است.
صفحات آغازین

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-2

10.22059/jsal.2014.55463


بازنمایی دین در سینمای پس از انقلاب؛رابطه با زمینه‌های اجتماعی و دین رسانه‌ای شده

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-28

10.22059/jsal.2017.237471.665523

علیرضا حسینی پاکدهی؛ سید رضا نقیب‌السادات؛ محسن گودرزی


بازنمایی سینمای دینی در دو دوران سیاسی- اجتماعی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-46

10.22059/jsal.2018.254086.665605

آرش حسنپور؛ وحید قاسمی؛ احسان آقابابایی؛ محمد رضایی؛ علی ربانی


توزیع اجتماعی الگوی مصرف (بررسی سلیقه های هنری در شهر تهران)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 5-32

محمد مهدی رحمتی؛ سجاد مرادی


تحلیل گفتمان هنر خاورمیانه: بررسی شکل‌گیری قواعد هنری در جامعه نقاشی معاصر ایران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 7-40

حسین ابوالحسن تنهایی؛ اعظم راودراد؛ محمد رضا مریدی


هنر شیعی در ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 7-36

مسعود کوثری


سرگذشت سیمین دانشور در میدان ادبی ایران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 31-52

10.22059/jsal.2012.29533

شهرام پرستش؛ ساناز قربانی


بازخوانی هویت معماری تهران از ادبیات داستانی ایران

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 150-181

10.22059/jsal.2018.206766.665389

منصور یگانه؛ سمیرا ارجمندی