جامعه شناسی هنر و ادبیات (JSAL) - اهداف و چشم انداز