درباره نشریه

دو فصلنامه جامعه شناسی هنر و ادبیات پس از تصمیم دفتر نشریات وزارت علوم مبنی بر حرکت نشریات به سمت تخصصی­تر شدن از دل نشریه با سابقه نامه علوم اجتماعی بیرون آمده و به همراه تعدادی نشریه تخصصی دیگر در حوزه علوم اجتماعی فعالیت می کند.  مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات تنها مقالاتی را چاپ می کند که در حیطه تخصصی "جامعه شناسی هنر و ادبیات" قرار داشته باشند و در تحلیل های خود به توضیح رابطه هنر و جامعه بپردازند. بنابراین مقالاتی که صرفا جامعه شناختی بوده و مثلا توضیح نظریه مشخصی از رهگذر تحلیل آثار هنری باشند یا صرفا رویکرد هنری داشته و مثلا دیدگاه هنرمند را در آثارش تحلیل کنند در حوزه موضوعی این مجله قرار نمی گیرند.

یکی از معیارهای مهم دیگر برای چاپ مقاله در این مجله وجود منابع مشخص جامعه شناسی هنر و ادبیات در فهرست منابع و استفاده از آنها در بخش نظری مقاله و تبیین یافته ها بر اساس  رویکرد نظری مرتبط  است.