اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامرضا جمشیدیها

جامعه شناسی دانشیار جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

gjamshidiut.ac.ir

سردبیر

مسعود کوثری

استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

mkousariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

تقی آزاد ارمکی

جامعه شناسی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

azadut.ac.ir

اعظم راود راد

جامعه شناسی سینما دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران

ravadradut.ac.ir

مریم حسینی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا

drhoseinialzahra.ac.ir

هما زنجانی زاده

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

zandjaniferdowsi.um.ac.ir

سارا شریعتی

جامعه شناسی استادیار علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

smazinaniut.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

ویکتوریا الکساندر

جامعه شناسی استاد دانشگاه گلداسمیت لندن

v.alexandergold.ac.uk

نوربرت باندیه

استاد دانشگاه لیون 2 پاریس

norbert.bandieruniv-lyon2.fr

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا جوادی یگانه

جامعه شناسی ادبیات دانشیار گروه جامعه شناسی

myeganeut.ac.ir

صفحه آرا

معصومه پورحجازی

کارشناسی مردم شناسی دانشگاه تهران

m.pourhejazigmail.com

مشاور علمی

امیر حسین قراگوزلو

جامعه شناسی دانشگاه تهران

mtkazemiut.ac.ir