اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید مهدی اعتمادی فر

جامعه شناسی استادیار علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

etemadyut.ac.ir

سردبیر

محمدرضا جوادی یگانه

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

myeganehut.ac.ir

مدیر داخلی

سعیده زادقناد

- مطالعات فرهنگی و رسانه -

-
zadghannadgmail.com

اعضای هیات تحریریه

تقی آزاد ارمکی

جامعه شناسی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

azadut.ac.ir

مریم حسینی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا

drhoseinialzahra.ac.ir

هما زنجانی زاده

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

zandjaniferdowsi.um.ac.ir

سارا شریعتی

جامعه شناسی استادیار علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

smazinaniut.ac.ir

مسعود کوثری

جامعه شناسی دانشیار علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

m.kousarigmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

ویکتوریا الکساندر

جامعه شناسی استاد دانشگاه گلداسمیت لندن

v.alexandergold.ac.uk

نوربرت باندیه

استاد دانشگاه لیون 2 پاریس

norbert.bandieruniv-lyon2.fr