اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامرضا جمشیدیها

جامعه شناسی دانشیار جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

etemadyut.ac.ir

سردبیر

محمدرضا جوادی یگانه

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

myeganehut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

تقی آزاد ارمکی

جامعه شناسی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

azadut.ac.ir

مریم حسینی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا

drhoseinialzahra.ac.ir

هما زنجانی زاده

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

zandjaniferdowsi.um.ac.ir

سارا شریعتی

جامعه شناسی استادیار علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

smazinaniut.ac.ir

مسعود کوثری

جامعه شناسی دانشیار علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

m.kousarigmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

ویکتوریا الکساندر

جامعه شناسی استاد دانشگاه گلداسمیت لندن

v.alexandergold.ac.uk

نوربرت باندیه

استاد دانشگاه لیون 2 پاریس

norbert.bandieruniv-lyon2.fr