جامعه شناسی هنر و ادبیات (JSAL) - اصول اخلاقی انتشار مقاله