جامعه شناسی هنر و ادبیات (JSAL) - فرایند پذیرش مقالات