فرایند پذیرش مقالات

پس از ثبت مقاله و مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه توسط خودشان به آدرس jsal@ut.ac.ir مراحل زیر به ترتیب انجام می شود.

ارزیابی اولیه مقاله توسط کارشناس نشریه که می تواند منجر به یکی از نتایج زیر شود

  •  ارسال مقاله به سردبیر
  • عدم پذیرش مقاله به دلیل عدم انطباق ساختاری، محتوایی و روش‌شناختی
  • درخواست اصلاح مقاله بر اساس ساختار مقاله علمی – پژوهشی مورد تائید قبل از ارسال به سردبیر (این به معنای پذیرش مقاله نیست و در صورت عدم پاسخ‌گویی نویسندگان به این درخواست مقاله وارد فرایند داوری نمی‌شود،)

ارزیابی مقاله‌های ارسال شده برای سردبیر توسط هیات تحریریه

  • در این مرحله یا مقاله رد می شود یا دو داور برای آن تعیین می گردد

در صورت ارسال مقاله برای داوران، نتایج زیر محتمل است:

  • پذیرش کامل یا پذیرش مقاله به شرط اصلاحات توسط هر دو داور
  •  رد مقاله توسط هر دو داور
  • در صورت رد مقاله توسط یک داور و پذیرش داور دیگر، مقاله برای داور سوم ارسال می شود که نظر او تعیین کننده خواهد بود.  
  • اگر داوران اصلاحات جزیی خواسته باشند، مقاله پس از انجام اصلاحات پذیرفته می شود
  • اگر داوران اصلاحات اساسی خواسته باشند مقاله پس از انجام اصلاحات مجددا داوری خواهد شد.

ارسال نامه اصلاحات به نویسندگان شامل نظر داوران و نشریه

ارزیابی اصلاحات انجام‌شده توسط سردبیر (گزینه پذیرش با اصلاحات)

ارزیابی اصلاحات توسط داوران و رد یا پذیرش مقاله (گزینه اصلاحات اساسی)

ارسال نامه عدم پذیرش در صورت عدم تائید داوران

ارسال نامه پرداخت هزینه (قانون نشریات دانشگاه تهران)

ارسال نامه پذیرش

ویرایش علمی و نگارشی مقاله و چکیده های فارسی و انگلیسی (در صورت لزوم ارسال نامه اصلاحات نهایی به نویسنده)

صفحه‌بندی نشریه

بارگذاری مقالات در سایت مجله

طراحی جلد

ارسال نشریه به چاپخانه برای چاپ به تعداد محدود(50 نسخه)

ارسال نسخه‌های چاپ‌شده به نویسندگان