عمومی کردن هنر یا تشدید رفتارهنری؛ مطالعه ی موردی موزه ی هنرهای معاصر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 پژوهشگر

3 پِژوهشگر

چکیده

نوشتار حاضر با هدف بررسی سیاست دموکراتیزاسیون فرهنگ تهیه شده است و در صدد است که مشخص کند آیا عمومی کردن موزه ها به عمومی کردن هنر منجر شده است و یا تنها نتیجه اش تشدید رفتارهای هنری است. با بهره گیری از رویکرد پی یر بوردیو که «عشق هنر» را نتیجه ی بهره مندی از سرمایه ی فرهنگی می داند؛ با استفاده از ابزار پرسشنامه به روش پیمایش و تجزیه و تحلیل کمی اطلاعات، میزان بهره مندی بازدیدکنندگان موزه هنرهای معاصر تهران از سرمایه ی فرهنگی سنجیده شده است. با استناد به نتایج به دست آمده می توان ابراز داشت که تنها نتیجه ی عمومی کردن موزه، تشدید رفتارهای هنری بازدیدکنندگانِ همیشگی آن است. آشنایی عموم مردم با هنرهای مشروع بسیار محدود است و در ایران هنر هسته ی سخت فرهنگ محسوب نمی شود. ایجاد ارتباط با هنر مشروع علاوه بر عمومی کردن موزه ها و اطلاع رسانی مناسب، مستلزم تلاشی همه جانبه از سوی نظام آموزشی و رسانه ها در جهت ایجاد ارتباط مردم با آثار هنری است، تا گذرهای اتفاقی افراد، به بازدیدهایی نظام مند از موزه تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Democratization of Art or Accumulation of Artistic Behaviors; Case study of Iranian Contemporary Art Museum

نویسندگان [English]

  • Sara Shariati 1
  • Rahele Hashemi 2
  • maryam salari 3
1 Assistant Prof, Department of Sociology, University of Tehran
2 Researcher
3 researcher
چکیده [English]

The goal of this research is to study the policy of democratization of culture and is trying to find out whether democratization of museums leads to democratization of art or its only result is accumulation of artistic behaviors. Deploying Pierre Bourdieu’s theory who believes that “the love of art” is the result of cultural capital and utilizing surveys with the method of quantity evaluation and analyzing of information, the amount of satisfaction of audience of Tehran Contemporary Art Museum has been evaluated. According to the results, it can be stated that democratization of museum has only led to accumulation of artistic behaviors of permanent audience. General familiarity of people with common arts is very limited and in Iran art is not considered as the rough core of the culture. Making relationship with common arts, in addition to democratization of museums and well public informing, require vast attempt of education system and media to link people with artworks. This way random encounter of individuals may lead to regular visits of museums.

The goal of this research is to study the policy of democratization of culture and is trying to find out whether democratization of museums leads to democratization of art or its only result is accumulation of artistic behaviors. Deploying Pierre Bourdieu’s theory who believes that “the love of art” is the result of cultural capital and utilizing surveys with the method of quantity evaluation and analyzing of information, the amount of satisfaction of audience of Tehran Contemporary Art Museum has been evaluated. According to the results, it can be stated that democratization of museum has only led to accumulation of artistic behaviors of permanent audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pierre Bourdieu
  • Accumulation of Artistic Behaviors
  • Cultural Capital
  • the love of art
  • Democratization
  • Museum