بازخوانی هویت معماری تهران از ادبیات داستانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیت علمی تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد معماری تربیت مدرس

چکیده

هدف اصلیِ تحقیق شناخت روند تحول تاریخی و فرهنگی معماری تهران در اوایل دوران قاجار تا معاصر در جهت تداوم بخشی آن است. در این پژوهش ادبیات داستانی به‌عنوان منبع یافتن هویت معماری و بازشناسی آن استفاده شده-است. در این پژوهش با مطالعه ادبیات داستانی قبل و بعد از انقلاب و کشف جزئیات معنایی در باب شهر و معماری تهران به بازخوانی هویت معماری تهران پرداخته شده‌است. روش تحقیق با توجه به مدارک و اسناد تاریخی روش تحقیق اسنادی و تاریخی-تفسیری می‌باشد. همچنین تکنیک تحلیل کیفی و کمی تحلیل محتوا در تحلیل داستانها مورد استفاده واقع شده است. مطالعه نشان می‌دهد بررسی هویت معماری بر اساس ادبیات داستانی، نتایج و شناخت عمیقتری را در مقایسه با بازخوانی هویت معماری تهران از اسناد معماری به دلایلی چون عدم سوگیری و تعصب مشخص نویسندگان نسبت به معماری و همچنین درک بهتر توالی تاریخی و زمانی آثار معماری و فضاهای شهری بدست داده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of the Identity of Tehran Based on the Readings of Architectural Developments from Fictional literature of Iran

چکیده [English]

It`s impossible to promote the field of history and culture of any country without close reading of facts. The purpose of this study is to identify the historical and cultural evolution of Tehran architecture since early Qajar era, to enhance architectural identity of Tehran. In this study, Iranian fiction is used as the source of identity and recognition of architecture.
The aim of this study is to investigate the historical and cultural identity of the Tehran- architectural based on descriptions of literary short and tall stories and novels.
Analysis techniques were also used to analyze novels. Accordingly, the main research question is that based on the literary documents what is the process of trends and transformation of the Tehran architecture since early Qajar.
The method of article, according to historical documents, research methods, and historical documents is an interpretation. The qualitative analysis techniques were used to analyze the novels.
To collect and identify samples, population and clustering to determine the final resource for validation samples went to the professors in this area, and units of analysis examined.
The results of study show that Review architecture of Tehran, from the viewpoint of Iranian fiction indicates the different aspects of remarks and innovation. Among the very few filmmakers in addressing the issue of bias points and issues of architecture and the architectural identity, being different aspects spaces directly outside to see a real and exaggerated architectural, as well as new sources that were considered less by architects and urban planners, highlights can verify the identity of Iranian architecture and the changes in different periods of time the valve is literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • representation of identity
  • social context
  • reflection approach
  • Tehran Architecture
  • elites
  • Totality of society
پیرزاد، زویا (1384)، عادت می‌کنیم، چاپ دوم، تهران: نشر مرکز.
ترقی، گلی (1387)، خاطره‌های پراکنده، چاپ ششم، تهران: انتشارات نیلوفر.
ترقی، گلی (1387)، دو دنیا، چاپ پنجم، تهران: انتشارات نیلوفر.
چهل‌تن، امیرحسین (1382)، تهران، شهر بی­آسمان، چاپ دوم، تهران: انتشارات نگاه.
حبیبی، سیدمحسن (1387)، از شار تا شهر: تحلیل تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن تفکر و تأثر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
حبیبی، سیدمحسن (1390)، از فروریختن باورها تا اندیشه شاهراه‌ها (پیشینة طرح‌های شهری و انگاره‌‌‌های شهر تهران از 1309 تا 1345)، صفه، دورة 20، شمارة 50، ص‌ص 85-109
حبیبی، سیدمحسن ( 1391)، قصة شهر تهران نماد شهر نوپرداز ایرانی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
دادخواه، سینا (1387)، یوسف‌آباد خیابان سی‌وسوم، چاپ چهارم، تهران: نشر چشمه.
ستاری، جلال (1388)، اسطورة تهران، چاپ دوم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
ستاری،جلال (1391)، اسطورة تهران، چاپ سوم، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
شکری، فدوی ( 1386)، واقع‌گرایی در ادبیّات داستانی معاصر ایران، تهران: انتشارات نگاه.
شهری، جعفر (1378)، شکر تلخ، تهران: انتشارات معین.
علوی، بزرگ (1345)، نامه‌ها، تهران: مؤسسة انتشارات نگاه.
علوی، بزرگ (1381)، چمدان، تهران: مؤسسة انتشارات نگاه.
علوی، بزرگ (1383)، چشمهایش، تهران: مؤسسة انتشارات نگاه.
فصیح، اسماعیل (1381)، دل کور، چاپ دهم، تهران. نشر البرز.
قطبی، علی‌اکبر (1378)، مفهوم هویت و معماری امروز ایران، نشریة آینه خیال، دورة دوم، شمارة 10، ص‌ص 73-87
کیمیایی، مسعود (1384)، جسدهای شیشه‌ای،چاپ چهارم. تهران، نشر اختران.
محب‌علی، مهسا (1387)، نگران نباش. چاپ هفتم، تهران: نشر چشمه.
مدرس صادقی، جعفر (1383)، گاوخونی، چاپ چهارم، تهران: نشر مرکز.
میلانی، عباس (1370)، کتاب تهران، تهران: انتشارات روشنگران.
هدایت، صادق (1354)، سگ ولگرد، تهران: انتشارات امیرکبیر.
هدایت، صادق (1355)، سایه روشن، تهران: انتشارات امیرکبیر.
هدایت، صادق (1344)، سه قطره خون، تهران: انتشارات امیرکبیر.
هدایت، حسن (1377)، روزی روزگاری در طهران، تهران: انتشارات روزنه.
راودراد، اعظم (1382)، نظریه­های جامعه­شناسی هنر و ادبیات، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
الکساندر، ویکتوریا (1390)، جامعه­شناسی هنرها: شرحی بر اشکال زیبا و مردم‌پسند، ترجمة اعظم راودراد، تهران: انتشارات متن.
گلدمن، آنی و دیگران (1376) ، نگاهی به زندگی و آثار گلدمن، ترجمة محمدجعفر پوینده، در جامعه، فرهنگ و ادبیات: لوسین گلدمن، تهران: نشر چشمه.
سارتر، ژان پل (1356)، ادبیات چیست، ترجمة الوالحسن نجفی، چاپ پنجم: تهران: کتاب زمان.
لوکاچ، جورج (1349)، معنای رئالیسم معاصر، ترجمة فریبرز سعادت، چاپ اول، تهران: انتشارات نیل،.
ِDines, Gail & Humez, J., (eds) (1995). Gender, Race, and Class in Media. London:Sage.
Dubin, Steven (1987). Black Representation in Popular Culture, Social Problems, vol. 34, pp. 40- 122.
Humphrey, R. & Schuman, H. (1984). The Portrayal of Blacks in Magazine Advertisements: 1950-1982, Public Opinion quarterly, vol. 48, pp. 63-551.
Merelman, R. M.(1992). Cultural Imagery and Radical Conflict in the United States: The Case of African- American, British journal of political Science , vol. 22, pp. 42- 315.
Thibodeau, R. (1989). From Racism to Tokensim: The Changing face of Blacks in New Yorker Cartoons, Public Opinion Quarterly, vol. 53,pp. 94- 482.
Van Deberg, W. L.(1984). Slavery and Race in American Popular Culture, Madison, London: The University of Wisconsin Press.