دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-252 

مقاله پژوهشی

1. بازنمایی سینمای دینی در دو دوران سیاسی- اجتماعی

صفحه 1-46

آرش حسنپور؛ وحید قاسمی؛ احسان آقابابایی؛ محمد رضایی؛ علی ربانی


4. از کلیشه تا آموزش

صفحه 83-113

عبدالله بیچرانلو؛ سیاوش صلواتیان؛ زینب ابراهیم زاده