دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، اسفند 1396، صفحه 1-252 

مقاله پژوهشی

بازنمایی سینمای دینی در دو دوران سیاسی- اجتماعی

صفحه 1-46

10.22059/jsal.2018.254086.665605

آرش حسنپور؛ وحید قاسمی؛ احسان آقابابایی؛ محمد رضایی؛ علی ربانی


از کلیشه تا آموزش

صفحه 83-113

10.22059/jsal.2018.241615.665543

عبدالله بیچرانلو؛ سیاوش صلواتیان؛ زینب ابراهیم زاده