دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-197 

مقاله پژوهشی

1. بازنمایی دین در سینمای پس از انقلاب؛رابطه با زمینه‌های اجتماعی و دین رسانه‌ای شده

صفحه 1-28

علیرضا حسینی پاکدهی؛ سید رضا نقیب‌السادات؛ محسن گودرزی


شناسنامه علمی شماره

8. صفحات آغازین

صفحه 1-6