بازسازی تاریخی و سبک شخصیت‌پردازی در رمان سال‌های ابری: قرائتی لوکاچی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه کردستان

چکیده

رمان تاریخی نه رمانی است که دربر گیرنده‌ی روایتی ساده و دم‌دستی از وقایع و مواد خام یک دوره تاریخی باشد.لوکاچ بر آن است که رمان تاریخی، عصاره‌ی انتزاع شده‌ی تاریخی است که جامعه‌ای از سر گذرانده. تاریخی که از خلال جریان‌های زندگی مردم عادی بازسازی شده و سعی در زنده کردن آن دسته از گرایشات مهم تاریخی دارد که برآیند ستیزشان، وضعیت کنونی جوامع را رقم زده است. موضوع رمان تاریخی نه روایت تاریخ از نگاه شخصیت‌های برجسته‌ی تاریخ، بلکه پرداختن به امور زندگی روزمره‌ی مردم عادی و به دست دادن دلایل عمل و انگیزه‌های گرایش‌های سیاسی-اجتماعی‌شان است. شخصیت‌پردازی یکی از مهم‌ترین ابزارهای فرمی است که رمان‌نویس در این راستا در اختیار دارد تا به بازسازی تاریخ نایل آید. لوکاچ بر آن است که شخصیت‌های رمان تاریخی باید در بستر زنجیره رخدادهای رمان شکل بگیرد نه اینکه حاصل توصیف دلبخواهانه‌ی مؤلف باشد. این پژوهش بر آن است که تمهیدات شخصیت‌پردازی درویشیان را در رمان سال‌های ابری مورد ارزیابی قرار دهد و، بر خلاف نظر برخی منتقدین، نشان دهد که وی از پس پرورش دادن کاراکترهای رمان خود از خلال زنجیره‌ی رخدادها برآمده است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش خوانش دیالکتیکی لوکاچ از رمان تاریخی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical reconstruction and characterization style in salhaye abri: lukacsian reading

نویسندگان [English]

  • kamal khaleghpanah 1
  • Jamil Naseri 2
2 MA in sociology, University of Kurdistan
چکیده [English]

رمان تاریخی نه رمانی است که دربر گیرنده‌ی روایتی ساده و دم‌دستی از وقایع و مواد خام یک دوره تاریخی باشد. به نظر لوکاچ بر آن است که رمان تاریخی، عصاره‌ی انتزاع شده‌ی تاریخی است که جامعه‌ای از سر گذرانده. تاریخی که از خلال جریان‌های زندگی مردم عادی بازسازی شده و سعی در زنده کردن آن دسته از گرایشات مهم تاریخی دارد که برآیند ستیزشان، وضعیت کنونی جوامع را رقم زده است. موضوع رمان تاریخی نه روایت تاریخ از نگاه شخصیت‌های برجسته‌ی تاریخ، بلکه پرداختن به امور زندگی روزمره‌ی مردم عادی و به دست دادن دلایل عمل و انگیزه‌های گرایش‌های سیاسی-اجتماعی‌شان است. شخصیت‌پردازی یکی از مهم‌ترین ابزارهای فرمی است که رمان‌نویس در این راستا در اختیار دارد تا به بازسازی تاریخ نایل آید. لوکاچ بر آن است که شخصیت‌های رمان تاریخی باید در بستر زنجیره رخدادهای رمان شکل بگیرد نه اینکه حاصل توصیف دلبخواهانه‌ی مؤلف باشد. این پژوهش بر آن است که تمهیدات شخصیت‌پردازی درویشیان را در رمان سال‌های ابری مورد ارزیابی قرار دهد و، بر خلاف نظر برخی منتقدین، نشان دهد که وی از پس پرورش دادن کاراکترهای رمان خود از خلال زنجیره‌ی رخدادها برآمده است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش خوانش دیالکتیکی لوکاچ از رمان تاریخی است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • روش دیالکتیکی
  • رمان تاریخی
  • شخصیت‌پردازی
  • علی‌اشرف درویشیان
  • گئورگ لوکاچ
تادیه، ژان-ایو (1390)، «جامعه­شناسی ادبیات و بنیان­گذاران آن»، در درآمدی برجامعه­شناسی ادبیات، گزیده و ترجمة محمد جعفر پوینده، چاپ دوم، تهران: نقش جهان مهر.

درویشیان، علی­اشرف (1390)، سال­های ابری، چهار جلد در دو مجلد، چاپ هشتم، تهران: نشر چشمه.

لوکاچ، گئورگ (1386)، نویسنده، نقد و فرهنگ، ترجمه اکبر معصوم­بیگی، چاپ دوم، تهران: نشر دیگر.

. (a 1388)، رمان تاریخی، ترجمه امید مهرگان، تهران: ثالث.

.(b 1388)، جامعه­شناسی رمان، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران: نشر ماهی.

.(c 1388)، مطالعاتی در باره­ی فاوست، ترجمه امید مهرگان، تهران: ثالث.

.(1393)، گفت­وگوهایی با گئورگ لوکاچ، ویراستار تئو پینکوس، ترجمه امید مهرگان، تهران: ثالث.

فوران، جان(1394) مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین،تهران:رسا.

Bernstein, J. M. (1984), The Philosophy of the Novel, Minnesota:  University of Minnesota Press.

Boccardi, M. (2009), The Contemporary British Historical Novel: representation, nation, empire, London: Palgrave Macmillan.

Jameson, Fredric (2008), The Ideologies of Theory, London & New York: verso.

Marx, John (2011), ‘The Historical Novel After Lukacs’; in T. Bewes and T. Hall (eds), Georg Lukács: The Fundamental Dissonance of Existence, New York: Continuum.