دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، اسفند 1400 (دوره سیزدهم، شماره دوم. پاییز و زمستان ۱۴۰۰)