دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-140 (بهار و تابستان) 
5. جدایی و دروغ: تحلیل جامعه‌شناختی فیلم جدایی نادر از سیمین

صفحه 81-100

علی مراد عناصری؛ عادل رحمتی؛ حسین امامعلی زاده؛ داود مهدوی کنده


6. بررسی ذائقة سینمایی شهروندان (مطالعة موردی: شهر مشهد

صفحه 101-118

مهرداد کاظمیان؛ قربانعلی ابراهیمی؛ زهرا همتی