دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-140 (بهار و تابستان) 
جدایی و دروغ: تحلیل جامعه‌شناختی فیلم جدایی نادر از سیمین

صفحه 81-100

10.22059/jsal.2015.55767

علی مراد عناصری؛ عادل رحمتی؛ حسین امامعلی زاده؛ داود مهدوی کنده