جدایی و دروغ: تحلیل جامعه‌شناختی فیلم جدایی نادر از سیمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد جامعه‌‏شناسی دانشگاه خوارزمی، کارشناس‌ارشد انسان‏شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد جامعه‌‏شناسی دانشگاه خوارزمی، کارشناس‌ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس‌ارشد جامعه‏ شناسی دانشگاه خوارزمی

4 دکتری سیاست‌‏گذاری فرهنگی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

جدایی نادر از سیمین فیلمی دربارة همگانی‌بودن دروغ در جامعه است؛ در این فیلم دروغ، به مثابۀ پدیده‏ای اجتماعی، عامل جدایی و شکاف اجتماعی نمایانده شده است. از این رو، می‏توان با دغدغه‏ای جامعه‏شناختی به این اثر هنری به مثابۀ نقدی اخلاقی و اجتماعی نگریست و از پی بررسی آن شناختی از شکاف‏های اجتماعی و طبقاتی این جامعه کسب کرد. در این نوشتار کوشیده‌ایم برای تحلیل جامعه‏شناختی جدایی نادر از سیمین چارچوبی نظری دربارة انواع سرمایه نزد مارکس، وبر، بوردیو، و نقش آن‏ها در شکل‏دهی به طبقات و منزلت‏های گوناگون تدوین کنیم. سپس، بر آن بوده‏ایم که، با جای‏دهی نشانه‏ها و نمادهای اجتماعی در چارچوب خط روایی فیلم، از پی تحلیل محتوای کیفی، بر اساس مقوله‏های مهارتی لاسول، تحلیلی جامعه‏شناختی از مسئلة جدایی اجتماعی آدم‏هایی که متعلق به منزلت‌‏ها، گروه‏ها و طبقات گوناگون‌اند به‌دست دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Separation and lies: Sociological analysis of the movie "Separation"

نویسندگان [English]

  • Alimorad Anaseri 1
  • Adel Rahmati 2
  • Hossein Emamalizadeh 3
  • Davood Mahdavi Kandeh 4
1 A in Sociology (Kharazmi uni), M.A in anthropology (Tehran uni)
2 M.A in Sociology (Kharazmi uni), M.A in Social Work (Allame Tabatabae uni).
3 M.A in Sociology (Kharazmi uni)
4 Ph.D in Cultural Policy (Kharazmi uni).
چکیده [English]

An artwork, in addition to its association with the community in which it is created stable states, and such action is accepted by society, society is trying to refine it. The "film", story, characters, social events, places, and coverage can be drawn from the community and at the same time, arrange the parts together, it can be a tool for the representation of what the artist wants to say, a means of protection, or cash and denial of society. You can power relations, gender relations, social change, social values that brings together community members, making economic and social rights and other social phenomena in the atmosphere detailed search of a film. "The aim of the sociology of art, the effect of implicit and explicit meanings for it, and then linking these meanings in contemporary society was to build. In this approach, understanding the meaning of a work of art can recognize social content (at the macro-level, intermediate and longer) in the community.
The film "A Separation" is a film about the universal lie in the community. All truth not told, to cover part of it, and lie to get out of a situation in which they are incurred, or to achieve personal interests. The community is represented in the film, rather than the truth, morality and get stressed, lies in the structural transformation and liberation mechanisms and forms of community relations. Hence, this film traces that can be viewed and to examine the sociological concern the recognition of this community acquired social gaps. In this article, we used narrative analysis and semiotics, also we checked capitals (to position the character class) and qualitative content analysis based on skill categories Lasswell (to clarify capital and social status of the characters) are used, and in the end we have tried to provide conclusions with regard to the gender of the characters and their relationship be. 
This article attempts to film "A Separation" and through reference to narrative theory, semiotics, various categories of capital and skills to explore the underlying Lasswell provided sociological film. According to the narrative, especially the theory of Vladimir Propp, the narrative of the film "A Separation" is the lack of balance, and increase the height of the crisis, balance. The film "A Separation" by invoking the issue of divorce, which initially appears to be a private affair because of family turmoil, the film refers to the social gaps. The question of separation, at the same time ignoring the question of Assistant separation is possible at any price. the breakdown of the family, the cornerstone of society. Analysis of narrative, character analysis, and evaluation of semiotic film image of class and dignity of the characters are lost. Separation question, a question that has been raised against each of the viewers and they accordingly find themselves in the position to respond to it.
On that, at least for the middle class, Iran, Simin and Nader as a family, the gender gap, the difference between women and men, their place in the political divide, "Citizenship / Farmhouse", ie the difference between the Republican and totalitarianism. The analysis of these families may not be possible to reach the sexual propositions. However, Raziyeh and Hojjat and his family, and later, his sister, as well as gender power relations can be seen.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • separation
  • Capitals
  • Narrative Analysis
  • Morality
  • lies
آسابرگر، آرتور (1380). روایت در فرهنگ عامیانه، رسانه و زندگی روزمره، برگردان محمدرضا لیراوی، تهران: سروش.
احمدی، بابک (1371). از نشانه‏های تصویری تا متن (به سوی نشانه‏شناسی ارتباط دیداری)، تهران: نشر مرکز.
احمدی، بابک (1370). ساختار و تأویل متن، تهران: نشر مرکز.
احمدی، مرضیه و رسولی، مهستی (1385). روش تحلیل محتوا با رویکرد مهارت‏های زندگی، گروه تحقیق و پژوهش گروه‌‏های آموزشی شهر تهران.
اخوت، احمد (1371). دستور زبان داستان، نشر فردا.
استونز، راب (1381). متفکران بزرگ جامعه‌‏شناسی، برگردان مهرداد میردامادی، تهران: نشر مرکز.
بازرگان، عباس (1387). روش‏های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری، نشر دیدار.
بوردیو، پی‏یر (1384). «شکل‏های سرمایه» در: سرمایة اجتماعی، دموکراسی و توسعه، تألیف کیان تاج‏بخش، برگردان افشین خاکباز و حسن پویان، شیرازه.
جلایی‌‏پور، حمیدرضا (1381). جامعه‏شناسی جنبش‏های اجتماعی، تهران: طرح نو.
خدابنده‏لو، سعید (1372). جامعه‏شناسی قشرها و نابرابری‏های اجتماعی، جهاد دانشگاهی مشهد.
راودراد، اعظم (1386) «جامعه‏شناسی اثر هنری»،پژوهش‏نامة فرهنگستان هنر، 2، 66 ـ 91
تولان، مایکل جی (1383). درآمدی نقادانه ـ زبان‏شناختی بر روایت، برگردان ابوالفضل حری، بنیاد سینمایی فارابی.
رسولی، مهستی و امیرآتشانی، زهرا (1390). تحلیل محتوا با رویکرد درسی، جامعه‏شناسان.
شریعتی، سارا و شالچی، وحید (1388). «بازنمایی امر اخلاقی در سینمای پُرمخاطب ایران از سگ‏کشی تا آتش‌‏بس»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15، 93 ـ 116.
صمیم، رضا و فاطمی، ساسان (1386). «پژوهشی جامعه‏شناختی در باب مصرف موسیقایی در بین افرادی با پای‏گاه‏های اجتماعی متفاوت»، هنرهای زیبا، ش 32.
فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی، صبح صادق.
قاسمی، وحید و آقابابایی، احسان، و صمیم، رضا (1387). «بررسی نقش و پایگاه اجتماعی زن و مرد در فیلم‌‏های دهة هفتاد سینمای ایران»، هنرهای زیبا، 35، 125 ـ 134.
گیدنز، آنتونی (1383). جامعهشناسی، برگردان منوچهر صبوری، چ 13، تهران: نشر نی.
گیویان، عبدالله و احمدی، شهرام (1389). «تحلیل روایت در آگهی‏های داستانی تلویزیون»، فصل‏نامة تحقیقاتفرهنگی، 3(4).
لاجوردی، هاله (1388). زندگی روزمره در ایران مدرن با تأمل بر سینمای ایران، تهران: نشر ثالث.
لهسایی‏زاده، عبدالعلی (1380). «نابرابری‏ها و قشربندی اجتماعی در ایران»، علوم اجتماعی و انسانیدانشگاه شیراز، ش 32.
مارتین، والاس (1389). نظریه‏های روایت، برگردان محمد شهبا، چ 4، تهران: هرمس.
مظفری، افسانه و نیکروح متین، فرزانه (1388). «تحلیل محتوای فیلم دوزن به کارگردانی تهمینه میلانی با رویکرد به زن»، پژوهش‏نامة علوم اجتماعی، 3(2).
مکاریک، ایرنا ریما (1383). دانش‏نامة نظریه‏های ادبی معاصر، برگردان مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.
Borocz, Josef and Southworth, caleb (1996). “Decomposing the intellectuals: Class power: Conversion of cultural capital to income”, Hungary 1988, Social Forces, 74(3).
Dawson, Don (1995). “On the analysis of class and leisure”, Sociology and leisure, 8(2).
Holt, Douglas B. (1997). “Posstructuralist lifestyle analysis: Conceptualizing the social Patterning of consumption in postmodernity”, Journal of consumer research, Vol. 23.
Sobel, Michael (1981). Lifestyle and social structure: Concepts, definitions and analyses, Academic press.
Van Eijck, Koen (1997). The impact of family background and educational attainment on cultural consumption: A sibling analysis.