بررسی ذائقة سینمایی شهروندان (مطالعة موردی: شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس امور پژوهشی دانشگاه فرهنگیان بجنورد (کارشناسارشد جامعه شناسی)

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری آموزش محیط‌زیست دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

در بین ابعاد مختلف مصرف فرهنگی، مصرف سینما جزو بکرترین زمینه‏های پژوهشی در عرصة جامعه‏شناسی هنر است. مطالعة حاضر در پی بررسی وضعیت ذائقة سینمایی شهروندان است. این پژوهش با روش پیمایشی، با استفاده از ابزار پرسش‌نامه، و به شیوة نمونه‏گیریِ خوشه‌ایِ چندمرحله‏ای در بین 410 نفر از شهروندان شهر مشهد انجام گرفته است. یافته‏ها نشان می‏دهد میانگین تماشای فیلم سینمایی در بین شهروندان پنج ساعت و نُه دقیقه در هفته است. میانگین ارزش هنری ذائقة سینمایی 5/69 درصد افراد در حد متوسط و پایین‏تر از متوسط است. نتایج پژوهش نشان می‏دهد اولاً، استقبال زیاد تماشاگران از یک فیلم یا کارگردان حتماً نشان‌‌دهندة ارزش هنری بالای آن فیلم یا کارگردان نیست؛ ثانیاً، اعمال ممیّزی برای بعضی از فیلم‏ها و توقیف برخی از آن‌ها حتماً موجب استقبال کم تماشاگران نمی‏شود؛ ثالثاً، در استقبال تماشاگران از یک فیلم یا فروش آن در گیشه عوامل دیگری نیز، غیر از ارزش هنری آن‏ها، مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Cinematic Tastes of Citizens: Case Study: Mashhad City

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Kazemian 1
  • Ghourbanali Ebrahimi 2
  • Zahra Hemmati 3
1
2
3
چکیده [English]

Among the various aspects of cultural consumption, consumption of cinema is one of the most pristine areas of research in the sociology of art. The present study aims to review the status of cinematic taste of citizens. Research have been done using survey method, questionnaires and multi-stage cluster sampling method among 410 citizens of Mashhad. Findings show that average of watching movies among citizens is five hours and nine minutes per week. Artistic values of cinematic tastes average for 69/5% of people are in intermediate level or lower. The results indicate: First, the high interest of viewers from a movie or a director is not necessarily indicative of its high artistic value. Second, audit and banned for some films should not cause high interest of viewers. Third, other factors except artistic value are effective on high interest of viewers from a movie or sell it at the cinema box office.

کلیدواژه‌ها [English]

  • artistic value
  • cinematic tastes
  • Film
  • filmmaker
  • viewers
اجلالی، پرویز (1383). دگرگونیاجتماعیوفیلمهایسینماییدرایران: جامعهشناسیفیلمهایعامهپسندایرانی (1309 ـ1357)،تهران: انتشارات فرهنگ و اندیشه.
اسحاق‏پور، یوسف (1389). سینما: گزارشیبرایدرک؛جستاریبرایتفکر، ترجمة باقر پرهام، تهران: چاپ الوان.
ضیاءپور، آرش (1389). «بررسی تأثیر سرمایة فرهنگی بر مدیریت بدن جوانان: مطالعة موردی جوانان شهرگیلان‌غرب»، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی.
فاضلی، محمد (1384). «جامعه‌شناسی مصرف موسیقی»، فصلنامةانجمنایرانیمطالعاتفرهنگیوارتباطات، 1(4): 27 ـ 53.
کوایل، دنیس مک (1387). مخاطبشناسی، ترجمة مهدی منتظر قائم، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مسلمی پطرودی، رقیه (1389). «بررسی تأثیر سرمایة فرهنگی بر اوقات فراغت: مطالعة موردی شهرستان جویبار»، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی.
موسایی، میثم و شیانی، ملیحه (1386). «تخمین تقاضای خانوار برای رفتن به سینما در 24 استان ایران»، فصلنامةرفاهاجتماعی، 6(25): 301 ـ 320.
هیوارد، سوزان (1388). مفاهیمکلیدیدرمطالعاتسینمایی، ترجمة فتاح محمدی، زنجان: انتشارات هزارة سوم.
یوسفی، علی (1388). «تأملی بر مرزبندی اجتماعی فضای شهری مشهد: طبقه‌بندی منزلتی نواحی شهر»، دوفصلنامة علوم اجتماعی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، 6(2): 61 ـ 91.
Bennett, Andy (2005). Culture and Everyday Life, Sage Publications.