تحلیل کیفی موسیقی مردم‏پسند و برساخت سرمایة اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 کارشناس‌ارشد مطالعات جوانانِ دانشگاه مازندران

چکیده

موسیقی مردم‌پسند کارکرد‏های گوناگونی در مناسبات اجتماعی دارد. در این پژوهش سعی شده به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که آیا موسیقی مردم‌پسند باعث ایجاد و افزایش و گسترش سرمایة اجتماعی می‌شود؟ و از طریق چه سازوکارهایی به تولید سرمایة اجتماعی منجر می‌شود؟
روش این پژوهش از نوع کیفی است و از استراتژی نظریة زمینه‏ای (گراندد تئوری) استفاده شده است. داده‌ها از طریق مصاحبة کیفی عمیق با هجده دانشجو از دانشجویان دانشگاه پیام نور پیرانشهر به شیوة نمونه‌گیری نظری و هدفمند جمع‌آوری شد. پس از انجام‌دادنِ این تعداد مصاحبه، انتخاب نمونه و جمع‌آوری داده‌ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.
نتایج پژوهش نشان داد شکل‌گیری تصویر ذهنی مثبت افراد از جهان، به سببِ مصرف موسیقی مردم‌پسند، به منزلة سرمایه‌ای مهم، نقش مثبتی در مناسبات اجتماعی ایفا می‌کند. همچنین، موسیقی مردم‌پسند، به منزلة منبعِ حمایت اجتماعی و اعتمادسازی، از طریق تلطیفِ فضای خانوادگی، ایجاد و گسترش آشتی اجتماعی، و نیز بالابردن آستانة صبر و تحمل اجتماعی افرادْ تأثیر بسزایی در ایجاد سرمایة اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Analysis of Popular Music and Construction of Social Capital

نویسندگان [English]

  • Nader Razeghi 1
  • Mohammad Amin Alizade 2
1 Assistant professor of sociology at the University of Mazandaran
2 MA. of Youth Studies, University of Mazandaran
چکیده [English]

Popular music has various functions in social intreactions. This study tries to answer the questions, “what are the roles of popular music in creating and developing social capital?” and through what mechanisms it leads to the generation of social capital?” The research method used in this study was qualitative including grounded theory strategy.
The research data were collected through in-depth interviews. The population of the study consisted of 18 students from Payame Noor University of Piranshahr through theoretical and purposive sampling. After the interviews were conducted with this sample size, theoretical saturation was reached. The results showed that individual concepts of the universe and their social interactions as a result of the consumption of popular music has a significant role and positive functions in social interactions. Also, popular music has a unique role in creating and developing social capital by creating and preserving family relations calming family environment, creating and developing social reconciliation, promoting social tolerance and patience and creating trust.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Popular music
  • Grounded theory
  • Social capital
احمدی، بابک (1389). موسیقی‌شناسی (فرهنگ تحلیلی مفاهیم)، تهران: نشر مرکز.
استور، آنتونی (1388). موسیقی و ذهن، ترجمة غلامحسین معتمدی، چ 3، تهران: نشر مرکز.
ایمان، محمدتقی، زنجری، نسیبه و اسکندری‌پور، ابراهیم (1389). «کندوکاو سیستم معانی ذهنی مصرف‌کنندگان موسیقی»، فصلنامة تحقیقات فرهنگی ایران، 3(4): 85 ـ 112.
ایمان، محمدتقی (1388). مبانی پارادایمی روشهای کمی و کیفی تحقیق در علوم انسانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
بنت، اندی (1386). فرهنگ و زندگی روزمره، ترجمة لیلا جو افشانی و حسن چاوشیان، تهران: نشر اختران.
شوکر، روی (1384). شناخت موسیقی مردم‌پسند، ترجمة محسن الهامیان، تهران: مرکز چاپ و انتشارات مؤسسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی؛ مؤسسة فرهنگی‌- هنری ماهور.
فاضلی، محمد (1386). جامعه‌شناسی مصرف موسیقی، پژوهشگاه هنر و ارتباطات، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی (ویژة مخاطبان خاص).
صمیم، رضا (1392). «مطالعة جامعه‌شناسانة موسیقی مردم‌پسند، نگاهی به پیشینة تاریخی و رهیافت‌‏های عمدة نظری»، فصلنامة جامعه، فرهنگ و رسانه، 2(8): 117 ـ 143.
صمیم، رضا (1392). «برساخت سوژه در فرایند مصرف فرهنگ مردم‌پسند: مطالعه‌ای کیفی بر روی مصرف‌کنندگان موسیقی مردم‌پسند در تهران»، فصلنامة تحقیقات فرهنگی، 1: 23 ـ 53.
صمیم، رضا و قاسمی، وحید (1388). «گرایش به مصرف گونه‌های موسیقی مردم‌پسند و میزان پرخاشگری در میان دانشجویان (مطالعة موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان)»، فصلنامة تحقیقات فرهنگی، 8: 243 -2623.
کوثری، مسعود (1387). درآمدی بر موسیقی مردم‌پسند، تهران: نشر دفتر پژوهش‌های رادیو.
ودادهیر، ابوعلی، امینیان، احسان، طباطبایی، آسیه‏السادات و سلمانی، محمدجواد (1390). «جوانان و موسیقی پاپ: بررسی در عوامل اجتماعی‌- فرهنگی مرتبط با گرایش دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به موسیقی پاپ»، فصلنامة مسائل اجتماعی ایران، 2(1): 167 ـ 193.
Bennet, Andy (2002). Researching Youth Culture and Popular Music, British Journal of Sociology, 53(3): 451-466.
Brashares, B. (2000). A music industry insider gives his perspective on how the Net will and won't improve the lives of artists, Paper for the Online Harvard Conference: Signal or Noise? The Future of Music on the Net. Boston: Harvard Law School. [ http://cyber.law.Harvard.edu/events/netmusic_brbook.html#_Toc475699199].
DeNora, Tia (1999). Music as the Technology of Self, Poetics, 27, 31-56, England.uk University of exetre.
DeNora, Tia (2003). After adorno: rethinking sociology of music, Firsty Published in Print Format 2002, Combridge University Press.
Jackson, John (2001). Youth and the popular music business, Queensland Journal of Educational Research, 17(1).
Kasimu Garth and Fletcher Baker (2003). African American Christian Rap facing "Truth" and Resisting It, Edited by Pinn Anthony B Noise and Spirit: The Religious and Spiritual Sensibilities of Rap Music, New York University Press, New York.
Leppert, Richard and McLare, Susan (1996).Music and Society, Great Britain at the University press, Cambridge.
Machlis, Joseph (1963). The Enjoymen of Music (An Introduction to Perspective Listening), Library of Congress Catalog Card No.62-8633. University of Newyork.
Negus, Keith (1996). Popular music theory: An Introduction, Cambridge: Polity Press.
Patton, M.Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods, Third edition, Sage Publication, California.
Pinn Anthony, B. (2003). Noise and Spirit: The Religious and Spiritual Sensibilities of Rap Music, New York University Press, New York.
Strauss, A. and Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Newbury Park, Sage.