دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 9-264