دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 9-264 

4. بازنمایی عشق در موسیقی پاپ ایرانی

صفحه 97-121

محمدتقی کرمی قهی؛ ابوالفضل اقبالی