بازنمایی عشق در موسیقی پاپ ایرانی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری دانش اجتماعی مسلمین دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر درصدد ارائة تحلیلی از کیفیت بازنمایی عشق در موسیقی پاپ ایرانی است. روش انجام این تحقیق کیفی و از نوع تحلیل محتواست. میدان مطالعه تحقیق حاضر آلبوم‌های منتشرشده 10 تن از معروف‌ترین خوانندگان موسیقی پاپ در ایران بوده و واحد تحلیل در این پژوهش، متن کامل هر ترانه بوده و در این تحقیق به ملودی و آهنگ و دستگاه موسیقیایی استفاده‌شده در ترانه‌ها توجه نشده است. روش تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها نیز تحلیل تماتیک است. چارچوب مفهومی این پژوهش مبتنی بر نظریه عشق سیال باومن و رابطة ناب گیدنز بوده و نتایج و یافته‌هایش، حاکی از آن است که تصویر ارائه‌شده از عشق در موسیقی پاپ ایرانی دارای ویژگی‌هایی چون فراخانوادگی بودن، تصادفی بودن، ناپایداری، تکرارپذیری، تعهدگریزی، اروتیک و زمینی بودن، پایان همراه با نفرت، عشق به‌مثابة تجربه‌ای منتشر و عمومی، کفویت عاشق و معشوق، جنسیت‌زدایی از عاشقی، عشق به‌مثابة خاطرة وصل و تلخی تجربة عاشقی است. می‌توان گفت که عشق در موسیقی پاپ ایرانی با توصیفات گیدنز و باومن از عشق مدرن همخوانی دارد. البته ناهمجنس‌خواهی در عشق ایرانی تنها وجه تمایز تصویر عشق در این ترانه‌ها با عشق سیال و رابطة ناب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of love in Iranian pop music

نویسندگان [English]

 • Mohammadtaqi karami 1
 • abolfazl eghbali 2
1 dd
چکیده [English]

The study seeks to provide an analysis of quality of love representation in Iranian pop music. Methodology is qualitative and method is content analysis. Statistical sample of the study is published albums of 10 features of the most popular pop singers in Iran, and unit of analysis in this study is full text of each song, and melody and music and musical instrument used in the carols are not paid attention. Data analysis method is also thematic analysis. Conceptual framework of this research is based on Bowman's Liquid-Love theory and Giddens Pure Relationship. Results and findings suggest that the perspective presented of love in Persian pop music has features such as being meta-family, randomness, instability, repeatability, be noncommittal, eroticism and terrestriality, ending with hatred, love as a released and public experience, parity of lover and beloved, de-sexualization of love, love as a memory of connection and bitter of love experience. It can be said that love in Persian pop music conforms to Giddens and Bowman's descriptions of postmodern love. Of course, heterosexuality in Iranian love is the only distinction of image of love in these songs with Liquid Love and Pure Relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • liquid love
 • Pop Music
 • Infidelity
 • Youth
 • Folklore
 1. آزادارمکی، تقی؛ محمدحسین شریفی ساعی، مریم ایثاری و سحر طالبی (1390). «سنخ­شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران». جامعه­پژوهی فرهنگی، سال دوم ش2.
 2. استوری، جان (۱۳۸۶). مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه. ترجمه حسین پاینده، تهران: نشر آگه.
 3. ایمان، محمدتقی (1390). «تحلیل محتوای کیفی»، فصلنامه پژوهش، شماره 2.
 4. بابایی، حبیب الله (1394). «سفسطه عشق عرفی»، مجله حورا، شماره 48.
 5. باومن، زیگمونت (1384). عشق سیال، در باب ناپایداری پیوندهای انسانی، ترجمه عرفان ثابتی، تهران: انتشارات ققنوس.
 6. بوردیو، پیر (1394). تمایز، ترجمه حسین چاووشیان، تهران: ثالث.
 7. خلج­آبادی فراهانی، فریده؛ شهلا کاظمی­پور و علی رحیمی. (1392). «بررسی معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن و تمایل به ازدواج در دانشجویان شهر تهران». فصلنامه خانواده‌پژوهی. ش 33.
 8. رضوی طوسی، سیدمجتبی و یاهک، سجاد (1393). «مصرف موسیقیایی؛ مطالعه‌ای درباب گرایش به موسیقی در جامعه» فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات، ش 57.
 9. زیمل، گئورگ (1384). «پول در فرهنگ مدرن»، ترجمه یوسف اباذری، فصلنامه ارغنون، ش 3.
 10. صادقی­فسایی، سهیلا و شریفی­ساعی، محمدحسین (1393). «تقابل سنت و مدرنیته؛ کشمکشی گفتمانی در الگوهای بازنمایی روابط دختر و پسر در رسانه ملی» فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، شماره 1.
 11. صادقی­فسایی، سهیلا و شریفی­ساعی، محمدحسین (1391). «عشق و ضدعشق در سریال‌های ایرانی؛ تحلیل نشانه شناختی «روابط عاشقانه» و «روابط مبتنی بر فریب» در رسانه ملی». فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، شماره 71.
 12. صدوقی، مجید (1390). پژوهش کیفی در روانشناسی و علوم رفتاری، تهران: هستی‌نما.
 13. طباطبائی، سیدجواد (1384). دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران، چاپ سوم، تهران: نشر نگاه معاصر.
 14. عظیمی هاشمی، مژگان؛ فائزه اعظم­کاری، معصومه بیگناه، فاطمه رضامنش (1394). «ارزش­ها، نگرش­ها و الگوهای کنش جوانان در خصوص همسرگزینی و روابط پیش از ازدواج». فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 29.
 15. فاضلی، محمد (1384). «جامعه‌شناسی مصرف موسیقی»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ش 4.
 16. فروم، اریک (1384). هنر عشق ورزیدن، ترجمه: پوری سلطانی، تهران: مروارید.
 17. قاسمی، و. و میرزایی، آ (1385). «جوانان و هنجارهای رسمی و غیررسمی موسیقی پاپ»، نامه علوم اجتماعی، شماره 28.
 18. گاردنر، ویلیام (1387). جنگ علیه خانواده، ترجمه: معصومه محمدی، قم: مرکز تحقیقات زن و خانواده.
 19. محمدپور، احمد و دیگران (1392). «تحلیل جامعه‌شناختی شیوه برساخت هویت از رهگذر مصرف موسیقی عامه‌پسند در میان جوانان» فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران، ش 4.
 20. مقدس، علی‌اصغر و قدرتی، شفیعه (1389). «بررسی نقّادانه نظریه‌های جامعه‌شناسی عواطف جاناتان ترنر، تئودور کمپر و ادوارد لاولر»، مجله جامعه‌شناسی کاربردی، ش 42.
 21. مهرآیین، مصطفی (1393). «جامعه‌شناسی عشق در دنیای معاصر»، مصاحبه با وب سایت مهرخانه به آدرس: www.mehrkhane.com
 22. نجومیان، امیرعلی (1391). «عشق متنی تجربۀ عشق در کتاب عشق روی پیاده‌رو نوشتۀ مصطفی مستور». فصلنامه نقد ادبی، شماره 1818.
  1. Adorno. T.W. (1941). On Popular Music. In Studies in Philosophy and Social Science, New York: Institute of Social Research.
  2. Babaei, Habibollah. (2010) “Diversity, Self-Sacrifice and Social Solidarity”, International Conference on "Multiculturalism and Global Community", Tehran, 2010
  3. Bauman, Z. (2000). Liquid modernity. Cambridge: Polity
  4. Baxter, L.A. (1991), Content analysis, Studying Interpersonal Interaction, Eds: B. Montgomery & S. Duck, New York, London, The Guilford Press
  5. Berger, Peter L (1980). The Heretical Imperative, Contemporary Possibilities of Religious Affirmation, (New York, Anchor Books, Anchor Press/Doubleday)
  6. Breuer, M. (1998). Modrnity within Tradition, New York, Columbia University Press.
  7. Beilharz, P. (ed.) (2001). The Bauman Reader. Oxford: Blaekwell
  8. Colin E. Gunton. (2004) The One, the Three and The Many, God, Creation and the Cultural of Modernity, (Cambridge: Cambridge university press)
  9. Fung, A. & Ma, E. (2000). Formal vs. Informal Use of Television and Sex. Role Stereotyping in Hong Kong – Statistical Data Indcluded, Journal of Sex Roles, Vol. 42, No. 1-2.
  10. Gallagher, M. (1991). Unequal Opportunities, the Case of Women and the Media; UNESCO.
  11. Giddens, Anthony) 1992(, The Transformation of Intimacy (Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies), Stanford University Press, First Publish.
  12. Glascock, J. (2001). Gender Roles on Prime – Time Network Television: Demographics and Behaviors; Journal of Broadcasting & Electronic Media, Vol. 45.
  13. Hall, Stuart (1996) “Who Needs ‘identity’? In, Stuart Hall and Paul du Gay, (Eds.) Questions of cultural identity, Pp: 1-17, London: Sage.
  14. Larsen, G. Lawson, R. Todd, S. (2009) "The Consumption of Music as Self-Representation in Social Interaction", Australian Marketing Journal,
  15. Nutall, P. Arnold, S. Carless, L. Finnamore, F. Richard, H. (2011) "Understanding Music Consumption Through a Tribal Lens", Journal of Relaiting and Consumer Services
  16. Roberts, D. F. (2009) Social Diffraction in Musical Taste Patterns, Social Forces.
  17. Shwartz, K. (2004). Music Preferences personality Style and Development Issues of Adolescents.
  18. Van Leeuwen, T. & Jewitt, C. (2002). Handbook of Visual Analysis, London, Sage Publication.
  19. Wells, A. & Tokinoya, H. (2008). The Genre preferences of Western popular music by Jepanes Adolescent.