دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، فروردین 1395، صفحه 1-186 
بازنمایی خانواده در رمان‏ های فارسی

صفحه 107-134

10.22059/jsal.2016.58972

مهدی مرادی؛ احسان آقابابایی؛ جمال محمدی؛ مسعود کیانپور


مصرفِ هنری

صفحه 163-186

10.22059/jsal.2016.58974

حسین خلیلی؛ مهدی منتظرقائم