دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-186 
5. بازنمایی خانواده در رمان‏ های فارسی

صفحه 107-134

مهدی مرادی؛ احسان آقابابایی؛ جمال محمدی؛ مسعود کیانپور


7. مصرفِ هنری

صفحه 163-186

حسین خلیلی؛ مهدی منتظرقائم


شناسنامه علمی شماره

8. صفحات آغازین

صفحه 1-2