مصرفِ هنری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد هنر، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) مشهد

2 دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

آنچه در پژوهشِ حاضر به آن پرداخته شده انگیزش مصرف‏ کنندگان کالاهای هنری در عرضه‏ گاه‏ های هنری است. این مطالعه، به‏ لحاظِ روش‏ شناختی، دارای روشِ تحقیقِ کیفی، جمع‏آوری داده ‏ها از طریقِ روشِ میدانی، و مصاحبة عمقی است. شمار نمونه‏ های تحقیق چهل نفر بود: بیست مرد و بیست زن با فاصلة سنّیِ بیست‌و‌دو تا چهل‌وهشت‌ساله. مدت‏زمانِ کل مصاحبه‏ های انجام‌یافته بیش از بیست‌‌و‌سه ساعت بود. این مصاحبه‌ها در محلِ عرضه‏ گاه‏ های هنری موردِ نظر تحقیق (دو گالری و سه فروشگاهِ هنری در شهر یاسوج) طی یک هفته به انجام رسید. یافته ‏های تحقیق حاکی از آن است که مهم‏ترین انگیزش ‏های مصرفِ هنری در عرضه‌گاه‏های هنری شهرِ یاسوج تحتِ تأثیر و مربوط به این مجموعه عوامل است: عوامل خانوادگی؛ عوامل تربیتی و آموزشی؛ عامل لذت (زیبایی‏شناختی، روان‏شناختی، و تفریحی)؛ عوامل اجتماعی و فرهنگی؛ عوامل رسانه‏ ای؛ عوامل اقتصادی؛ عوامل عرضة هنری؛ و نیز متغیرهای سن و جنسیت. همچنین، به‌رغم ویژگی‏های بوم‏ شناختی فرهنگی‌ـ اجتماعی خاص شهر یاسوج، که انتظار می‏ رفت در پارامترهای انگیزشی و سلایق مصرفی آنان تأثیر بسیار زیادی داشته باشد، به ‏نظر می‏ رسد مردم این شهر نیز، مانند بسیاری از شهرهای دیگر ایران، از مکانیزم مصرفی فراگیر و همسان (متأثر از پایتخت و مکانیزم‏ های رسانه‏ا ی‌ـ جهانی) پیروی می‏ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring motivations to consume arts goods

نویسندگان [English]

  • hosein khalili 1
  • mehdi montazerghaem 2
1 researcher-international university of imamreza
2 Ph.D, member in Faculty of Social Sciences of Tehran University
چکیده [English]

The aim of this paper is to study individuals’ motivations to consume artistic goods in Yasuj city located in south-west of Iran. Methodologically, this is a qualitative research and relevant data is collected by in-depth interviews. A sample consisted of 40 persons (20 males and 20 females), between the ages of 22 to 48 years old were interviewed. The interviews took more than 23 hours. The places of interview were two galleries and three arts stores in the Yasuj city. The time period of research was 29 November to 4 December 2014. The findings suggest that the motivations and experiences affecting the visit of arts galleries and artworks consumption are family orientations, training and educational, pleasure (psychological, aesthetic and entertainment), income, location and type of artworks supply, media, consumption taste, cultural policy, and, finally, age and sex factors. The results suggest that among the factors mentioned, the most important factors related to motivation are, family background, education and media factors. Also, the most important factors related to experiences are psychological, aesthetic and entertainment pleasures. In addition, despite the specific socio-cultural and ecological characteristics of Yasuj, that were predicted to be significant factors affecting the consumer tastes and their motivational parameter, it seems the people of this city, like many other cities in Iran, follow comprehensive and similar consumer mechanisms, notably the general pattern of consumption which is influenced by global and media promoted values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • artworks consumption
  • galleries and arts stores
  • Economics of Arts
  • Motivation
  • Yasuj city
اخوت، ولی‏الله و دانشمند، لقمان (1357). ارزش‌یابی شخصیت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
الیاسی، مجید، پرده‏دار، فاطمه، ترشیزی، سوده، خوش‏فر، غلامرضا و دنکو، مجید (1390). «بررسی عوامل‏ مؤثر بر مصرف کالاهای‏ فرهنگی در بین جوانان»، مجلة جامعه‏پژوهی‏ فرهنگی، پژوهشگاه علوم‏ انسانی و مطالعات ‏فرهنگی، 2(2): 55ـ76.
بلیکی، نرمن (1384). طراحی پژوهش‏های اجتماعی، ترجمة محسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
پیکاک، آلن و ریزو، ایلدا (1376). اقتصادفرهنگو سیاست‏هایفرهنگی، ترجمة علی‏اعظم محمد‏بیگی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
تراسبی، دیوید (1391). اقتصاد و فرهنگ، ترجمة کاظم فرهادی، تهران: نشر نی.
حافظ‏نیا، محمد (1382). مقدمه‏ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.
حسینی‏پور، نیکنام و کیاسی، سهیلا (1392). صنایع فرهنگی و صنایع خلاق، تهران: نشر فرهنگ مانا.
دلاور، علی‏اکبر (1392). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.
شجاع، زهرا (1387). «بررسی جامعه‏شناختی تأثیر پایگاه‏اقتصادی‌ـ ‏اجتماعی بر ‏مصرف‏کالاهای ‏فرهنگی»، پایان‏نامة کارشناسی ‏ارشد، دانشگاه ‏اصفهان، اصفهان.
فردرو، محسن و صداقت‏زادگان، شهناز (1378). پایگاه اقتصادی‌ـ ‏اجتماعی و مصرفِ کالاهای فرهنگی در تهران، تهران: نشر زهد.
فلیک، اووه (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمة هادی جلیلی، تهران: نشر زهد.
کاظمی، عباس (1387). مطالعات‏ فرهنگی، مصرف ‏فرهنگی،وزندگی ‏روزمرهدرایران، تهران: انتشارات جهاد‏ دانشگاهی.
موون، جان (1388). رفتار مصرف‏کننده، ترجمة عباس صالح اردستانی و محمدرضا سعدی، تهران: انتشارات اتحاد.
وب‏سایت مرکز آمار ایران (1390). سرشماری 1390، بازبینی‏شده در 19 اردیبهشت 1392: www.amar.org.ir.
هافمن، کارل و ورنوری، مارک (1381). روان‏شناسی عمومی، ترجمة هادی بحیرایی، تهران: نشر ارسباران.
 
Allard, T. and Chebat, J. (2009). “When income matters: Customers valuation of shopping malls’ hedonic and utilitarian orientations”, Journal of Retailing and Consumer Services, 16: 40-49.
Alderson, A.S. (2007). “Social Status and Cultural Consumption in the United State”, Journal of Poetics, 35: 197-212.
 
Assad, S.W. (2007). “The Rise of Consumerism in Saudi Arabian Society”, International Journal of Commerce and Management, 17: 73-104.
Baudrillard‚ J. (2001). Beyond Use Value, in Miller‚ D. (ed.), Consumption, London: Routledge.
Bernard, H.R. (1995). Research Methods in Anthropology, Second Edition, London: Sage Publications.
Bourdieu‚ P. (1984). Distinction, Cambridge Mass: Harvard Uuniversity Press.
Bukodi, E. (2007). Social stratification and cultural consumption in Hungary, Book readership Florence university.
Cretu, A. and Brodie, R. (2007). “The influence of brand image and company reputation where manufacturers market to small firms: A customer value perspective”, Industrial Marketing Management, 36: 230-240.
Desmond‚ J. (2003). Consuming Behaviour, NewYork: Palgrave.
Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S. (2000). Handbook of Qualitative Research, London: Sage Publications.
Favaro, D. and Frates, C.A. (2007). “Discrete chioee model of consumption of cultral goods, The case of music”, journal of cultural Economics, 37: 205-234.
Fischer, C. (2003). “Succumbing to Consumerism: Underlying Model in the Historical Claim”, The American Sociological Association Conference, Atlanta: University of California, Berkeley.
Schor, J.B. (2002). Understanding the New consumerism: Inequality, Emulation and the Erosion of Well-Being, Antwerp: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteit Antwerpen.
Taru, V. (2005). “Dimensions of taste for Cultural Consumption - An Exemplar of constructing a taste pattern”, The 7th ESA Conference.
The Daily (2008). Study: underestanding cultural consumption, 26 june: www.statcan.gc.ca.
Towse, R. (2010). Cultural Economics, Cambridge University Press.
Thorbjornsen, H. (2005). “Brand extensions: brand concept congruency and feedback effects revisited”, Journal of Product & Brand Management, 14(4): 250-257.
Lindlof, T.R. and Taylor, B.C. (2002). Qualitative Communication Research Methods (second ed.), Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
Mai, N. and Smith, K. (2012). “The Impact of Status Orientations on Purchase Preference For Foreign Products in Vietnam, and Implications for Policy and Society”, Journal of Macromarketing, Vol. 32.