دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، آذر 1402، صفحه 1-167 ((مربوط به بهار وتابستان 1402)) 
تحلیل گفتمان فرودستی: بازنمایی عکاسانۀ فرودستان در ایران از دهۀ 1350 تا دهۀ 1390

صفحه 53-73

10.22059/jsal.2023.357309.666235

فاطمه زهرا امیرابراهیمی خوشمهر؛ سید مهدی مقیم‌نژاد حسینی؛ محمدرضا مریدی