دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-194 
2. ذائقه ی آوانگارد و تمایزگرایی فرهنگی؛ نظریه ای زمینه ای در بین جوانان شهر تهران

صفحه 39-74

احمد کلاته ساداتی؛ عسل السادات رضوی بهابادی؛ حمیده روزی طلب