ذائقه ی آوانگارد و تمایزگرایی فرهنگی؛ نظریه ای زمینه ای در بین جوانان شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه یزد /ایران

2 دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه یزد/ایران

چکیده

مصرف فیلم‌های آوانگارد کارکردهای گوناگونی در مناسبات اجتماعی دارد. هدف پژوهش حاضر کشف درک و تجربة مصرف این نوع فیلم ها در نزد جوانان 25 تا 40 ساله شهر تهران در سال 1397 است. روش پژوهش از نوع نظریه زمینه‌ای کیفی است که در سال 1397 انجام شد و در آن از نظریة زمینه ای اشتروس و کوربین (2006) استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه با پانزده نفر و به شیوة نمونه گیری هدفمند جمع‌آوری شد. برای تجزیه‌و ‌تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. نتیجة تحقیق نشان داد که مصرف فیلم آوانگارد بازتولید نوعی تمایز فرهنگی است..ذائقة فیلم آوانگارد در اینجا در پی بازتولید تمایز طبقاتی نیست، بلکه نوعی تمایز نخبه‌گرایانه در میدان فرهنگی را بازتولید می‌کند. افراد از هر طبقة اجتماعی، تلاش دارند تا خود را به عنوان گروهی متمایز معرفی کنند و طبقه اجتماعی نقشی در ذائقة مصرف فیلم آوانگارد ندارد. بنابراین، ذائقة فیلم آوانگارد نوعی منازعة قدرت در میدان فرهنگی جامعه برای شکل‌گیری تمایز است. به‌طور‌کلی، مصرف این نوع از فیلم تأثیرات مثبتی در مخاطبینش می‌گذارد و سبب تمایز آنها از دیگران و ارتقای سطح فرهنگی آنها می‌شود.
نتیجۀ تحقیق نشان داد که ذائقۀ مصرف فیلم آوانگارد و عضویت در گروه‌های خاص ارتباطی با مناسبات طبقاتی و خانوادگی ندارد. مفهوم برساخت شدۀ تحقیق حاضر، تمایزگرایی فرهنگی است که بدین معناست که مشارکت کنندگان در تحقیق، میدان فرهنگی را به محلی برای بازتولید تمایز اجتماعی انتخاب کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

yAvant-garde tastes and cultural differentiation; an granded theory among the youth of Tehran

نویسندگان [English]

  • Ahmad Kalateh Sadati 1
  • Asal Razavi 2
  • Hamideh Ruzitalan 1
1 Facultyof Social Sciences of Yazd University/Iran
2 Facultyof Social Sciences of Yazd University/Iran
چکیده [English]

The consumption of avant-garde films has various functions in social relationships. The purpose of this study is to discover the experience and experience of consumption this kind of films in young people aged 25 to 40 in Tehran in 1397. The research methodology is the granded theory of Strass and Corbin (2006). The data were collected through a deep interview with 15 people through targeted sampling. For data analysis, the open, selective, and axial coding has been used. The result of the research showed that the consumption of avant-garde films involves four categories of dissent, meaning, specific taste, and excellence. In fact, the taste of consumption these films and membership in particular groups is not related to family and family relations. The concept of the present study is cultural differentiation, which means that participants in the research have chosen the cultural field as a place for reproduction of social distinction. The concept of the constructed study is cultural differentiation, which means that participants in the research have chosen the cultural field as a place for reproduction of social distinction. In addition, the consumption of avant-garde films affects their personal and private lives and helps promote meaning in their lives. More theoretical discussions are proposed in this regard and in relation to the context of Iranian society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural consumption
  • Avant-garde cinema
  • Bourdieu
  • distinction
  • taste