بازنمایی هویت خودی و دیگری در فیلم های تبلیغاتی گروه داعش در فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی

2 دکترای تاریخ ایران دوره اسلامی

چکیده

داعش به عنوان گروهی مرتجع و پیشا مدرن تلاش دارد تا با استفاده از فضای مجازی و امکانات مدرن ارتباطی برای خود هویت سازی مستقل نماید. از همین رو با ساخت فیلمهای تبلیغاتی و انتشار آن در فضای مجازی به دنبال آن است که دیدگاههای جامعه جهانی را نسبت به خود تغییر دهد و تبدیل به گروهی دارای هویت مستقل و اهدافی آرمانخواهانه شود.
هدف از پژوهش پیش رو بررسی نحوه بازنمایی ابعاد مختلف هویت خودی و دیگری توسط گروه داعش در فضای مجازی است. از همین رو با استفاده از نظریه بازنمایی و کلیشه سازی به دنبال پاسخ این سؤال میباشد که بازنمایی هویت خودی و دیگری توسط گروه داعش در فیلمهای تبلیغاتی منتشر شده در فضای مجازی چگونه است؟ در این پژوهش توصیف کیفی نشانه‌ها در کلیپ‌ها به‌صورت نظامدار انجام شده و تحلیل محتوای کیفی فیلم ها به صورت کدگذاری شده در سه مرحله صورت گرفته است.
جامعه آماری پژوهش حاضر فیلمهای تبلیغاتی در دسترس بوده که با روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اهداف پژوهشی، از میان نمونه‌های موجود انتخاب شده اند. در یافته‌های استخراج شده از کلیپ های منتخب نشانه‌ها و مفاهیمی وجود داشت که تقابل هویت خودی و دیگری را بر اساس کلیشه‌سازی نشان میداد و ساختار داعش را در کلیشه‌سازی هویت بر حق و مطلوب به تصویر می‌کشید و نیز برخورد با دشمن را در رویکرد سلبی و بر اساس تمایز از هویت خودی تعریف کرده بود تا کلیشه دشمن در قالبی قرار گیرد که هیچ مرز مشترکی با هویت خودی نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of self-identity and the other in ISIS's propaganda video in cyberspace

نویسندگان [English]

  • elaheh shams kooshki 1
  • masoud dadbakhsh 2
1 MSc Social Communication
2 PHD of Islamic history of iran
چکیده [English]

ISIS, as a reactionary and pre-modern group in the religious and social spheres,
seeks to self-identity through the use of cyberspace and modern communication facilities. So, by making various propaganda films and publishing them in cyberspace, he seeks to change the views of the international community, turning himself into a terrorist affiliated and reactionary group and becoming a self-contained group. And become idealistic goals.
The purpose of the present study is to examine how ISIS's group identifies different aspects of one's identity and another in cyberspace. Therefore, the present study seeks to answer the question of how the representation of one's own and another's identity by ISIS in propaganda films published in cyberspace, using the theory of representation and stereotyping. In this study, the qualitative description of the signs in the clips was systematically performed, and the qualitative content analysis of the films was coded in three stages.
The statistical population of the present study is available promotional videos that were selected from the existing samples by purposeful sampling and based on research goals. The findings extracted from the clips showed various signs and concepts that illustrated the identity of the other and the identity of the other on the basis of stereotyping, depicting the structure of the ISIS in stereotyping the right and desirable identities, as well as dealing with the enemy in a negative and biased approach. Based on the distinction of self-identity, he defined the enemy's stereotype in a format that had no boundaries in common with self-identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Identity
  • Other Identities
  • ISIS
  • cyberspace
 ابراهیمنژاد، محمد )1314 ،)داعش، بررسی انتقادی تاریخ و افکار. چاپ چهارم، قم:
انتشارات داراالسالم مدرسۀ اهل بیت )ع(.
 اسمیت، الیور ار و مکی، دیان ام. )1312 ،)روانشناسی اجتماعی، ترجمۀ اردشیر اسدی و
طاهره باغانی و دیگران، تهران: وانیا.
 الکساندر، ویکتوریا )1313 ،)جامعهشناسی هنرها؛ شرحی بر اشکال زیبا و مردمپسند،
ترجمۀ اعظم راودراد، چاپ دوم، تهران: متن.
 بشیر، حسن و تلوری، علیرضا )1312 ،)بازنمایی انگیزۀ حضور جوانان در دفاع مقدس:
تحلیل گفتمان فیلم سینمایی اخراجیها، مجلة جهانی رسانه، نسخۀ فارسی، پاییز و
زمستان 16 .دورۀ 11.
 پاکتچی، احمد و هوشنگی، حسین )1311 ،)زمینههای تاریخی سلفیه، بنیادگرایی و
سلفیه: بازشناسی طیفی از جریانهای دینی، تهران: دانشگاه امام صادق )ع(.
 دووینو،ژان )1311 ،)جامعهشناسی هنر، ترجمۀ مهدی سحابی، تهران: مرکز.
 راودراد، اعظم )1336 ،)جامعهشناسی اثر هنری، پژوهشنامة فرهنگستان هنر، شمارۀ 2 ،
.11-66 صص
 رفعتجاه، مریم و هومن، نیلوفر )1314 ،)تحلیل روایی و نشانهشناختی تصویر زن مطلقه
در سینمای ایران، مجلة زن در فرهنگ و هنر، دورۀ 1 ،شمارۀ 4 ،زمستان 1314.
 روآ، اولیور )1311 ،)تجربة اسالم سیاسی، ترجمۀ محسن مدیر شانهچی و حسن مطیعی،
تهران: مرکز مطالعات فرهنگیـبینالمللی هدی.
 چندلر، دانیل )1336 ،)مبانی نشانهشناسی، ترجمۀ مهدی پارسا، تهران: سورۀ مهر.
 سروی زرگر، محمد )1331 ،)نظریة بازنمایی در مطالعات فرهنگی، مدرسه همشهری،
بازنشانیشده در سهشنبه 11 بهمن 1331 - 12:11:13 به نشانی
http://www.hamshahritraining.ir/news-3211.aspx
 موسوی، ستاره؛ نیلی،محمدرضا؛ مسعود،محمد و نصر، احمدرضا )1312 ،)رویکرد اسالمی
به هنر و برنامههای درسی هنری در آموزش عالی. فصلنامة پژوهش در مسائل تعلیم و
تربیت اسالمی، سال بیستوچهارم، شمارۀ 31 ،صص 1-23.
 کاستلز، مانوئل.)1331 .)عصر اطالعات/ قدرت-هویت، جلد دوم، ترجمۀ حسن
چاوشیان، تهران: طرح نو.
 کاظمی گودرزی، سیدهزهرا )1312 ،)بررسی مدیریت تبلیغات رسانهای گروههای
تکفیری برای جذب نیرو: مطالعة موردی مجلة »دابق« متعلق به داعش، پایاننامۀ
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشکدۀ فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سور.
 گراهام، گوردن )1331 ،)فلسفة هنرها، درآمدی بر زیباییشناسی، ترجمۀ مسعود علیا،
چاپ سوم، تهران: ققنوس.
 مریدی، محمدرضا؛ تقیزادگان، معصومه و عبداللهی، هادی )1312 .)تحلیل گفتمانهای
هنر در ژئوپولتیک جهان اسالم، فصلنامة مطالعات ملی، شمارۀ 24 ،صص 13-13.
 مهربان، احمد )1336 ،)جنگ علیه تروریسم و افزایش حمالت انتحاری در عراق و
افغانستان، فصلنامة راهبرد، سال 16 ،شمارۀ 43 ،صص 31-26
 نصر، سیدحسین )1312 ،)هنر و معنویت اسالمی، ترجمۀ رحیم قاسمیان، تهران: سوره.
 هاسکینز، اندرو و اوالفلین، بن )1312 .)جنگ و رسانه؛ نبردهای تکثیرشونده، ترجمۀ
ملیحه مهدیزاده سراج، تهران: مؤسسه مطالعات اندیشهسازان نور.
منابع التین
 Camara, H. (4924), Spiral of Violence, London: Sheed and Word Ltd.
 Dyer, R. (7002), White, in Film Theory: Critical Concept in Media and
Cultural Studies, Vol. 1, London, New York: Routledge
 Flick, U. (7002), An Introduction to Qualitative Research, Second
Edition, London: Sage Publication
 Hall, S. (4992), Representation: cultural representation and signifying
practices,California: SAGE.