دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 165-329 (پاییز و زمستان) 
بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم به همین سادگی

صفحه 213-238

10.22059/jsal.2014.54244

اعظم راودراد؛ سیدعلی اصغر سلطانی؛ مرجانه سوزن کار