دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 165-329 (پاییز و زمستان) 
2. نقد رابطة میان سرمایة تحصیلی و ابیتوسِ هنری

صفحه 165-186

سارا شریعتی؛ مریم سالاری؛ راهله هاشمی


4. بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم به همین سادگی

صفحه 213-238

اعظم راودراد؛ سیدعلی اصغر سلطانی؛ مرجانه سوزن کار