نقد رابطة میان سرمایة تحصیلی و ابیتوسِ هنری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد پژوهش هنر، دانشگاه علم و فرهنگ تهران

چکیده

نوشتار حاضر کوشیده است در ایران تأثیر دارا بودن سرمایة تحصیلی را در شکل‌گیری ابیتوس هنری مطالعه کند. «پی‌یر بوردیو» یکی از جامعه‌شناسانی است که معتقد است «عشقِ هنر» و ابیتوس هنری پیوند تنگاتنگی با میزان سرمایة تحصیلی دارد. این نوشتار تلاش دارد تا این فرضیه را در ایران بررسی کند. برای سنجش این فرضیه در این تحقیق، دو طیفِ «صاحبان سرمایة تحصیلی بالا» و «عاشقانِ هنر» مطالعة کیفی شد. پس بررسی صاحبان سرمایة تحصیلی بالا مشخص شد که در ایران، دارا بودن سرمایة تحصیلی به معنای دارا بودن ابیتوس هنری نیست. بروز رفتارهای هنری در میان آن‌ها کاملاً اتفاقی رخ می‌دهد و این رفتار اتفاقی نیز به اندوختن سرمایة فرهنگی و شکل‌گیری ابیتوس هنری منجر نمی‌شود. از سوی دیگر با مطالعة میدانی «عاشقانِ هنر» در ایران مشخص شد که شکل‌گیری ابیتوس هنری عمدتاً بر پایة سرمایة فرهنگی موروثی و خانوادگی، یا از طریق سرمایة اجتماعی و شبکة دوستان شکل می‌گیرد. در نهایت، می‌توان گفت دارا بودن سرمایة تحصیلی در ایران هیچ‌گونه دورنمای هنردوستی، تمایل و اشتیاقِ به پیشواز هنر رفتن یا «عشقِ هنر» را در افراد تضمین نمی‌کند، چرا که به‌نظر می‌رسد هنر یا حداقل هنرهای مشروع هنوز در هستة سختِ فرهنگِ ایران جایگاهی نیافته‌اند. به همین دلیل است که در نظر صاحبان «سرمایة فرهنگی نهادینه‌شده» وجود ابیتوس هنری شکلی از اندوختن سرمایة فرهنگی و به مثابة رفتاری تقدیس شده نگریسته نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of the relationship between academic capital and artistic habitus

نویسندگان [English]

  • Sara Shariati 1
  • Maryam Salari 2
  • Rahele Hashemi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Sociology, University of Tehran, Iran
2 Master of Arts in Art Research, Tehran University of Science and Culture, Iran
چکیده [English]

This research is a study of effects of academic capital in forming of artistic habitus in Iran. The main assumption of this article which is induced from Pierre Bourdieu’s theories is based on this believe that formation of artistic habitus or “the love of art” and legitimate taste in individuals is initially has a close relationship with their level of education as institutionalized cultural and then their social origin. institutionalizedstate, a form of objectification which must be set apart because, as will be seen in the case of educational qualifications, it confers entirely original properties on the cultural capital which it is presumed to guarantee. Despite of importance of social origin, the main focus of this article is on the effective role of education in formation of artistic habitus. This research is an attempt to evaluate this theory in Iran. To evaluate this theory, two categories, “holder of high academic educational” and “art lovers”, have been qualitative studied.
Studying holder of high academic capital, it can be concluded that holding high academic capital in Iran does not mean to have artistic habitus. Artistic behavior is happening quite randomly among them and this random behavior cannot lead to collect cultural capital and forming artistic habitus. This study shows that aesthetics taste in individuals with high academic capital is far from legitimate taste, since it seems that in Iran. Moreover, their aesthetics taste is very different to legitimate aesthetics taste. Field studying of “art lovers” in Iran shows that forming of artistic habitus generally is based on inherited and family cultural capital or social capital and network of friends. Finally, it can be stated that holding academic capital in Iran cannot be a guarantee for individuals to love art and to be an enthusiast of art. Since, it seems that legitimate arts do not yet find their positions in rough core of Iran culture, and therefore among institutionalized holders of cultural capital existence of artistic habitus may not be a form of accumulation of cultural capital to be considered as sacred behavior. Based on the assumption that culture is composed of regulations, rituals, religion, philosophy, logic, art , literature, and sports to name but a few, art is not considered as the integral part of the Iranian Culture so a transparent and direct relation between education as institutionalized cultural asset and artistic habitus seems farfetched.
According to the results, it can be stated that democratization of museum and art places has only led to accumulation of artistic behaviors of permanent audience. General familiarity of people with common arts is very limited. Making relationship with common arts, in addition to democratization of museums and art places and well public informing, require vast attempt of education system and media to link people with artworks. This way random encounter of individuals may lead to regular visits of art places.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Capital
  • Artistic habitus
  • Accumulation of Artistic Behaviors
  • democratization of culture
  • Cultural Capital
  • Pierre Bourdieu
  • the love of art
-         بوردیو، پی‌یر (1379). تکوین تاریخی زیبایی‌شناسی ناب، ترجمة مراد فرهادپور، فصلنامة فلسفی، ادبی ارغنون، شمارة 17، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.

-         بوردیو، پی‌یر (1389). نظریة کنش، ترجمة مرتضی مردیها، چاپ سوم، تهران: انتشارات نقش و نگار.

-         شریعتی، سارا (1386). جامعه‌شناسی بی‌هنرها، تحلیلی بر جامعه‌شناسی دریافت هنری، پژوهشنامة فرهنگستان هنر، شمارة 2، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.

-         هینیک، ناتالی (1387). جامعه‌شناسی هنر، ترجمة عبدالحسین نیک‌گهر، چاپ دوم، تهران: نشر آگاه.

-       Bourdieu, Pierre (1984). Distinction: a social critique of the judegement of taste. Translated from the French by Richard Nice, Harvard university press, Cambridge, Massachusetts.

-       Bourdieu, Pierre; Darbel, Alain; Schnapper, Dominique (1991). The love of art, European Art Museums and their Public, Translated by Caroline Beattie and Nick Merriman, Printed in Great Britain by T.J. Press Ltd, Padstow, Cornwall.

-       Bourdieu, Pierre; Darbel, Alain; Schnapper, D. (1969). L’amour de I’ art, Les musees d’ arteuropeens et Leur public avec, Les editions de minuit.

-       Bourdieu, Pierre; Eagleton, Terry (1992). In Conversation: Doxa and Common Life, New left Review.

-       Grenfell, Michael (2008). Pierre Bourdieu: Key Concepts, Acumen Publishing Limited, Stocksfield Hall.