دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-159 ((این شماره در شهریورماه ۱۳۹۹ منتشر شده است) ) 
4. بررسی فضای مفهومی عشق در رمان‌های ایرانی عامه‌پسند و ادبی دهه‌ی 80

صفحه 63-81

نادر صنعتی؛ الهام جهانی؛ حسن چاوشیان؛ حشمت صنعتی شرقی


5. بازنمایی شهر در رمان‌های فارسی دهه 40

صفحه 83-107

عباس کاظمی؛ شیرین بابازاده؛ رامتین شهبازی