دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-134 (پاییز و زمستان) 
5. بازشناسی فرایندهای اجتماعی تأثیرگذار بر ذائقة موسیقایی

صفحه 65-80

هما زنجانی زاده اعزازی؛ نادر صنعتی؛ الهام محمدی