رابطة میزان توانمندی و نوع مناسبات جنسیتی شخصیت اصلی زن در رمان تهران مخوف (مرتضی مشفق کاظمی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

2 کارشناس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده

 هدف این پژوهش بررسی روند شخصیت‌پردازی شخصیت اصلی زن در رمان تهران مخوف و تعیین منطقی یا غیرمنطقی بودن این روند است. در بخش اول، میزان توانمندی شخصیت را، مطابق با معیارهای توانمندسازی زنان، با توجه به چهار فاکتور تحصیلات، شغل، درآمد و برخورداری یا عدم برخورداری از فضای شخصی، در سه سطح پایین، بالا، و متوسط، سنجیده‌ایم. سپس در بخش دوم، با مراجعه به شیوة عملکرد و فعالیت‌های شخصیت اصلی، آن‌گونه که نویسنده او را تصویر کرده است، میزان برابری‌طلب بودن شخصیت را در چهار محور فعالیت‌ها، فضاهای گوناگونی که در آن‌ها حضور می‌یابد، واکنش در برابر دستور، و عکس‌العمل در برابر خشونت سنجیده‌ایم، و او را در چهار طبقة بسیار کلیشه‌ای، پدرسالار، بینابینی و برابری‌طلب قرار داده‌ایم. هماهنگی بخش اول و دوم به معنای تناسب بین شخصیت‌پردازی شخصیت و عملکرد او در رمان است. زیرا از شخصیتی که در بخش اول توانمند تصویر شود انتظار نمی‌رود منفعلانه عمل کند و تفکری پدرسالارانه داشته باشد و برعکس.
ادبیات مکتوب هم بخش مهمی از حوزة رسانه و هم سنگ زیربنای بخش‌های دیگر آن، همچون فیلم و نمایش، است. شخصیت‌های محوری زن، علاوه بر تأثیر درکل جامعه، در جامعة زنان مخاطب تأثیری مضاعف دارند و مخاطب زن آگاهانه یا ناآگاهانه با شخصیت اصلی داستان هم‌ذات‌پنداری می‌کند و از آن اثر می‌پذیرد. اگر شخصیت‌پردازی روند غیرمنطقی داشته باشد باعث سرخوردگی مخاطب می‌شود. برای مثال، مخاطب در مواجهه با زنی که معیارهای توانمندی زنان را در سطح بالایی دارد اما در زندگی اجتماعی منفعل عمل می‌کند به این نتیجه می‌رسد که داشتن یا نداشتن این فاکتورها تغییری در وضعیت زنان نمی‌دهد، در حالی‌که این نتیجه واقعی نیست و به علت شخصیت‌پردازی غیرمنطقی و غیرواقعی حاصل شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میزان توانمندی شخصیت زن این داستان با بعد برابری‌طلبی شخصیتش تناسب دارد. بنابراین، می‌توان گفت مشفق کاظمی در این رمان در ردیف نویسندگانی قرار می‌گیرد که در شخصیت‌پردازی زنان به لحاظ هماهنگی میزان توانمندی آنان با عملکردشان موفق است و داستانش منجر به شکل‌گیری باورهای کاذب دربارة زنان نمی‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The amount Relation of Empowerment with Gender Appropriateness of Main Character of Woman in the (Tehran-e-makhuf) Novel, Written by Morteza MoshfeghKazemi

نویسندگان [English]

  • Shamsi Alyari 1
  • Leyla Noohi Tehrani 2
1 professor of Islamic Azad university, Mahabad unit, Iran
2 Ma. of women study, Islamic Azad university, Mahabad unit, Women research committee, Mahabad, Iran
چکیده [English]

This research has been performed with the aim of study at hachure characteristic tendencies and the main personality procedures of woman and the logical or inconsequential recognition in Morteza MoshfeghKazemi's romance (Tehran-e- makhuf). The scale of personality empowerment in comparison with activities on sample of woman empowering, at first chapter , in terms of four educational, occupation, incoming, having or lacking of personality area factors is classified at three low, medium, high levels. Then at second section with evaluation personality equalitism by referring to usage procedures and the author's thoughts, four activities axis are measured: activities, the attendance at different areas, the kinds of reactions against of orders and reactions on severity behaviours, settled this on equality & patriarchy classic levels.
The relationship between first & second chapters due to fitness among hachure characteristic personality and his turning over the romance. Because we cannot expect the thought of being non-action and patriarchy manners from first section concerning person and viseversa. The gender stereotypes are mentally beliefs and probably are false and unreal. They sometimes form our behavior and treatments and effect in our thoughts. If they dwell in our unconscious features incorrectly they will due to much social damages. Medias are one of composing ingredients of gender stereotypes. Those which are visible in Medias and will be predominant in society maybe against of happening on real affairs. Literature as an indicating means for culture, attract art, scientific and cultural specialists' attention and moreover effect in the most members' minds in society. Therefore, practicing at it , is so necessary not only for literature students & professors , but also for other Humanism science .Whereas, literature novels have the most impressive signs at common spiritual and culture of society. In women study view, It is essential to pay attention to this aspect. Written literature is an important part of media's phase, and is as fundamental as in forming of media's part like: films and exhibitions. The women principal personal effect both society & female groups and a woman will be influenced consciously or unconsciously by story main personality. If hachure characteristic performs in inconsequential procedure, makes accosts confused. For example, when a person faces to a woman who has passive behavior in spite of having high level empowerment scale, concludes that having or lacking these factors don't change women treatments. While, this is only our concept and outcomes from inconsequential hachure characteristic. It seems that working on this matter and attracting authors & critics to hachure characteristic critical model are so noticeable and essential for women study fans. The result of this research shows that the more a woman is shown is to be able and capable then demanding equality characteristic has dominance over patriarchy and the other way around. Thus, the traces or effects of Morteza. MoshfeghKazemi's long story (Tehran -e- makhuf) can be placed in the range or category that the characterization of women has a logical trend and will not lead to formation of deceitful beliefs about women.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • gender's appropriateness
  • personification
  • Tehran-e-makhuf