دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1388، صفحه 1-215 (پاییز و زمستان)