حاجی آقا، برساخته ای گفتمانی یا نمونه نوعی بورژوازی ملی

نویسنده

دکترای جامعه شناسی نظری- فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مبارکه

چکیده

مقالة حاضر دربارة رابطة صادق هدایت و حزب توده ایران و تاثیر گفتمان چپ به‌واسطه این حزب بر آثار دورة دوم هدایت، یعنی آثاری که در دهة 1320 نوشت، به خصوص حاجی آقا است. در این مقاله، نشان می‌دهیم که چگونه گفتمان حزب توده در زمینه سرمایه داری بر نحوة شکل گیری شخصیت حاجی آقا در مقام تیپ سرمایه دار مؤثر بوده است. به‌عبارتی، چگونگی برساخته شدن یک شخصیت را از خلال گفتمانی مسلط نشان می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که آنچه در این رمان خلق می‌شود، نه بازنمایی آدمی مشخص در واقعیت بیرونی‌، که بازنمایی قواعد چگونه دیدن چنین آدمی است.
در این مقاله، نشان می‌دهیم که چگونه گفتمان حزب توده در زمینه سرمایه داری بر نحوة شکل گیری شخصیت حاجی آقا در مقام تیپ سرمایه دار مؤثر بوده است. به‌عبارتی، چگونگی برساخته شدن یک شخصیت را از خلال گفتمانی مسلط نشان می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که آنچه در این رمان خلق می‌شود، نه بازنمایی آدمی مشخص در واقعیت بیرونی‌، که بازنمایی قواعد چگونه دیدن چنین آدمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hadji Aga; Discursive Construction or Example of Typical National Bourgeoisie

نویسنده [English]

  • Shapour Behyan
چکیده [English]

This paper is concerned with the relationship between Sadegh Hedayat and the Tudeh party and the party’s influence on his works written after 1942, particularly Hadji Agha. We aim to show how leftist discourse has influenced Hedayat. In other words, we demonstrate how a character is constructed by an overruling discourse and that what is created in this novel is not a real man in the real world but a representation of the rules which determine how he can be seen.
This paper is concerned with the relationship between Sadegh Hedayat and the Tudeh party and the party’s influence on his works written after 1942, particularly Hadji Agha. We aim to show how leftist discourse has influenced Hedayat. In other words, we demonstrate how a character is constructed by an overruling discourse and that what is created in this novel is not a real man in the real world but a representation of the rules which determine how he can be seen

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bourgeoisie
  • Capitalism
  • fascism
  • Imperialism
  • leftist discourse
  • Tudeh Party