نویسنده = اعظم راودراد
تصویر قهرمان در سینمای عامه‌پسند دهه 80 (1380 - 1389)

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 185-206

10.22059/jsal.2016.58185

طاهره رحیمی؛ اعظم راودراد


بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم به همین سادگی

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 213-238

10.22059/jsal.2014.54244

اعظم راودراد؛ سیدعلی اصغر سلطانی؛ مرجانه سوزن کار


ویژگی‌های اجتماعی مخاطبان نقاشی مدرن و مردم‌پسند در ایران

دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 39-64

10.22059/jsal.2013.35938

اعظم راودراد؛ خشایار شایگان گهر


تحلیل گفتمان هنر خاورمیانه: بررسی شکل‌گیری قواعد هنری در جامعه نقاشی معاصر ایران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 7-40

حسین ابوالحسن تنهایی؛ اعظم راودراد؛ محمد رضا مریدی


ویژگی‌های اجتماعی نقاشان نوگرای ایران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 135-166

اعظم راودراد