کلیدواژه‌ها = نقاشی
ویژگی‌های اجتماعی مخاطبان نقاشی مدرن و مردم‌پسند در ایران

دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 39-64

10.22059/jsal.2013.35938

اعظم راودراد؛ خشایار شایگان گهر


بازنمایی زن در آثار زنان نقاش معاصر ایران (با تأکید بر نگاه جنسی به زن)

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 35-54

سارا شریعتی مزینانی؛ مریم مدرس صادقی