نویسنده = آقابابایی، احسان
تعداد مقالات: 3
1. بازنمایی سینمای دینی در دو دوران سیاسی- اجتماعی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-46

آرش حسنپور؛ وحید قاسمی؛ احسان آقابابایی؛ محمد رضایی؛ علی ربانی


2. بازنمایی روشنفکر در سینمای ایران (تحلیل روایت چهار فیلم در دهه های چهل تا هفتاد)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-51

ساره امیری؛ احسان آقابابایی؛ مجید فدایی


3. بازنمایی خانواده در رمان‏ های فارسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 107-134

مهدی مرادی؛ احسان آقابابایی؛ جمال محمدی؛ مسعود کیانپور