دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 165-306 (پاییز و زمستان) 
2. خوانش تدریجی کتاب دا

صفحه 165-186

محمدرضا جوادی یگانه؛ سیدمحمدعلی صحفی؛ طاهره خیرخواه


5. مصرف سینما و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

صفحه 221-240

مهرداد کاظمیان؛ قربانعلی ابراهیمی؛ زهرا همتی