دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، مهر 1392، صفحه 165-306 (پاییز و زمستان) 
خوانش تدریجی کتاب دا

صفحه 165-186

10.22059/jsal.2013.51458

محمدرضا جوادی یگانه؛ سیدمحمدعلی صحفی؛ طاهره خیرخواه


مصرف سینما و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

صفحه 221-240

10.22059/jsal.2013.51461

مهرداد کاظمیان؛ قربانعلی ابراهیمی؛ زهرا همتی