بررسی جامعه‌شناختی- هنری در اشعار منوچهر آتشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد

2 کارشناس‌ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

هر اثر ادبی‌ای برآمده از اندیشۀ مخیل و احساس لطیف انسان است و آفرینندۀ آن که ذاتاً موجودی اجتماعی است، خواه ناخواه از جامعۀ خود متأثر می‌گردد و جلوه‌های گوناگونی از فرهنگِ بسترِ زیستی خود را در آثار خویش بروز می‌دهد. رابطۀ تنگاتنگ ادبیات با جامعه چنان است که می‌توان با نگریستن به یک اثر، به اطلاعات گوناگون و مفیدی در باب جامعه‌شناسی یک منطقه دست یافت. منوچهر آتشی، بسیاری از عناصر بومی جنوب را وارد شعر خود کرده و به یاری این عناصر، زندگی مردمان جنوب را با تمام خصوصیات آن بازتاب داده است. او هم از عناصر طبیعت و جغرافیای این منطقه برای بیان اندیشۀ خود بهره برده و هم از باورها، خوراک و حتی پوشاک این نواحی سخن گفته است. با توجه به اطلاعات وسیعی که در زمینۀ جامعه‌شناختی بومی از آثار آتشی استخراج می‌گردد، می‌توان او را شاعر بومی‌گرای موفقی قلمداد کرد که توانسته است با مؤلفه‌های بومی و اقلیمی تعریفی کامل از جنوب به ویژه بوشهر ارائه دهد. این پژوهش تلاش دارد تا به بررسی عناصر بومی در اشعار این شاعر بپردازد و تأثیر آن را در شناخت زندگی اجتماعی و آداب و رسوم و اعتقادات مردم این منطقه نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Artistic- Sociology in Manouchehr Atashis

نویسندگان [English]

  • Kazem Mousavi 1
  • Majid mardani 2
1 Assosiate Professor, Persian Literature and Language, Shahr-e-Kord University, Iran
2 Master Student, Persian Literature and Language, Shahr-e-Kord University, Iran
چکیده [English]

Each literary work is derived from the notion of creator and tender feelings that humans are inherently social creature. The close relationship between literature and society are looking at one of the various and useful information about the population of a region in. Manouchehr Atashi, in the influence of Nima, has used many natives of South in his poetry, and to assist these elements are reflected in the lives of people in the South with all its characteristics. He also uses elements of nature and geography of the area to express their thoughts and beliefs benefited, food and even clothing. In content analysis, the study of words and phrases in the native Manouchehr Atashi and analyze books and articles related to the topic discussed. Manouchehr Atashi was influence of great poets and like Nima, Mehdi Akhavan Sales, Ahmad Shamlou, Sohrab Sepehri and Forough. Atashi’s poet and translator of the land south is formidable. His poetry draws from nature and warm heart beating and the South, occasionally appears the customs, beliefs and peoples of this region. Poetic language is the language in which the wall of the narrow vocabulary of words and phrases are broken a variety of ways to help, such as simile, metaphor, metaphor, irony and ect. Meaning finds its capacity and develops "Language as a fundamental tool for expression, which is dependent on various factors in a society" (H. Li, 1383: 101). One of the angles that can be seen from the language address is the native language. Poetic language, ethnic origin, native language, his linguistic achievements, his history is reflected. True poet, one who has the most profound sense of their ethnic language and who can come even from within its own language draw (Assyrian, 1384: 23). Manouchehr Atashi has contemporary poets, genuine and truthful. "His poetry, poetry that is contained in its originality" (Baraheni, 1358: 474). On the other hand, poetry, nature, and space is always a poet who lived in it was a great poet, as evidenced by his learned and grown because, as has been expressed through words. There are many poets who describe their native environment of space "He is the image base visual poem on the experience of the climate in southern Iran, Palm Desert, dry burned and burned and more people are building on the sea shore" (Zarghan, 1383: 601). Simple and rustic atmosphere of the sun and Baransh hardworking people have some  persecute them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atashi
  • Culture
  • nativist
  • nature
  • sociology