دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 1-162 (پاییز و زمستان) 
تحلیل جامعه‌شناختی مفهوم مرگ در موج نو سینمای ایران

صفحه 125-142

نادیا معقولی؛ علی شیخ مهدی؛ حسینعلی قبادی