واکاوی تقابل یا تعامل ارتباط تصویری با فرآیند جهانی شدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکاه ازاد سنندج

2 دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

با توجه به ارتباطات روزافزون و درهم‌تنیدگی روبه‌رشد جوامع‌، اثرپذیری جوامع و ملل جهان از فرایند جهانی‌شدن غیرقابل‌انکار است. این مهم و تکیه بر رویکرد بازتاب در جامعه‌شناسی هنر به این امر منجر می‌شود که بتوان از بازنمایی تأثیرپذیری دوگانة تقابلی یا تعاملی از فرایند جهانی‌شدن در متن آثار هنری و به‌طور خاص هنرـ‌صنعت گرافیک که محمل ارتباطات بصری در عرصة ملی و بین المللی است‌، سخن گفت. یکی از مهم‌ترین وجوه این تأثیرپذیری در توجه مجدد به مقولة هویت ملی است‌‌‌. بنابراین نگارندگان در پژوهش حاضر‌، هویت ملی و نحوة بازتاب آن در جریان افزایش تعاملات و ارتباطات جهانی در عرصة ارتباطات تصویری را مورد توجه قرار داده‌اند و با روش تحلیل کیفی متن و به کمک نشانه‌شناسی لایه‌ای به چگونگی واکنش طراحان گرافیک ایران در رابطه با نحوة بازنمایی هویت ملی در آثارشان در مواجهه‌ با فرایند جهانی‌شدن پرداخته‌اند.‌ آنچه به‌عنوان بستری برای این بررسی در نظر گرفته شده است شامل تمامی آثار بخش اصلی دهمین دوسالانة جهانی پوستر تهران به‌عنوان واپسین رویداد مهم در عرصة طراحی گرافیک ایران می‌شود. نتیجة جستار حاضر نمایانگر تمایل تقابل‌گرایانة طراحان در آثارشان از طریق تأکید بر مؤلفة ارزش‌گذاری به زبان فارسی از بعد فرهنگی هویت ملی ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing of global culture and national identity challenges in visual communication

نویسنده [English]

  • sepideh maleki 2
1
2 university of religions and denominations
چکیده [English]

Analyzing of global culture and national identity challenges in visual communication
Analyzing of global culture and national identity challenges in visual communication
Nowadays, the globalization process influence on all fields of art as well as the double impact that this has had on the art of all nations especially Iran .whatever the scientist is considered as global culture (this process influence on the graphic which is carrying the visual communications in the national and international scene.in this paper, I try to consider Iran's national identity and its reflection in the increasing interaction and global communication in Iran's graphics, Because it is not justifiable ,due to lack of research, The way effectiveness of this group of artists which is considered as globalization and global culture.in this paper ,research based on ) the tenth Social and cultural posters (main part )and final Tehran International Poster Biennial. And also in this paper, I try to survey the way of the Iranian Graphic Designers in relation to the representation of national identity in their work in the face of the globalization process based on a layer semiotic theory and also Views or focus of this group of artists of Iranian on national identity.
Key words: national identity, globalization, culture, a layer semiotic

کلیدواژه‌ها [English]

  • هویت ملی‌
  • جهانی شدن‌
  • فرهنگ‌
  • دوسالانه‌ی جهانی پوستر‌
  • نشانه‌شناسی لایه‌ای
فهرست منابع
ـ ابوالحسنی‌، سیدرحیم (1387). «مؤلفه‌های هویت ملی با رویکردی پژوهشی»‌، فصلنامة سیاست‌، دورة 38‌، شمارة 4‌، ص‌ص 1-22.
ـ ---------- (1388) «سازگاری هویت‌ها در فرهنگ ایرانی (مطالعة موردی: شهروندان تهرانی)»، فصلنامه سیاست‌، دورة 39‌، شمارة 2‌، ص‌ص 23-49.
ـ احمدی‌، بابک (1391). از نشانه‌های تصویری تا متن (به سوی نشانه‌شناسی ارتباط دیداری)، تهران: نشر مرکز.
ـ الکساندر‌، ویکتوریا (1390). جامعه‌شناسی هنرها (شرحی بر اشکال زیبا و مردم‌پسند هنر)، ترجمة اعظم راودراد، تهران: فرهنگستان هنر.
ـ پاکباز‌، رویین (1387). نقاشی ایران از دیرباز تا امروز، تهران‌: انتشارات زرین و سیمین.
ـ چندلر‌، دانیل (1387). مبانی نشانه‌شناسی‌، ترجمة مهدی پارسا‌، تهران: انتشارات سوره مهر.
ـ راودراد‌، اعظم (1388). «نگاهی جامعه‌شناختی به فیلم‌های حاتمی‌کیا»‌، فصلنامة جامعه‌شناسی هنر و ادبیات‌، دورة 1‌، شمارة 1‌، ص‌ص97-126.
ـ سجودی‌، فرزان (الف1390). نشانه‌شناسی کاربردی (ویرایش دوم)‌، تهران: نشر علم.
ـ ----------  (ب1390). نشانه‌شناسی: نظریة عمل، تهران: نشر علم.
ـ گل‌محمدی‌، احمد (1391). جهانی‌شدن‌، فرهنگ‌، هویت، تهران: نشر نی.
ـ گودرزی‌، حسین (1384). جامعه‌شناسی هویت در ایران‌ (زمینه‌های انسجام ملی در آذربایجان ایران). تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
ـ محمدی‌، جمال (1390)، «تحلیل جامعه‌شناختی تعامل قهرمان و زندگی روزمره در سینمای مسعود کیمیایی»‌، فصلنامه جامعه‌شناسی هنر و ادبیات‌، دورة 3‌، شمارة 2، ص‌ص 99-123.
ـ محمودی‌، فتانه‌؛ طاووسی ، محمود و فرهنگی، علی‌اکبر (1388) «تجلی هویت ملی در هنر ایران با رویکردی به مضامین نقش‌مایه‌های تزیینی سقانفارها در مازندران»‌، فصلنامة مطالعات ملی‌، دورة 37‌، شمارة 1‌، ص‌ص 75-98.
 
فهرست تصاویر
ـ عطالله امیدور (1388)‌، آدم‌، کاتالوگ دهمین دوسالانة جهانی پوستر تهران‌، ص 77.
ـ علی آقاحسین‌پور (1388)‌، جشنوارة استانی عکس قزوین‌، کاتالوگ دهمین دوسالانة جهانی پوستر تهران‌، ص 63.
ـ محمد جمشیدی (1388)، وظیفة هنرمند امروز پیام‌آور مهر و دوستی‌، کاتالوگ دهمین دوسالانة جهانی پوستر تهران‌، ص74.
ـ مرتضی اتابکی (1388)‌، رؤیاهای رام‌نشده‌، کاتالوگ دهمین دوسالانة جهانی پوستر تهران‌، ص 93.
ـ مریم قنبریان علویجه (1388)‌، سومین جشنوارة فرهنگی هنری امام رضا (ع)‌، کاتالوگ دهمین دوسالانة جهانی پوستر تهران‌، ص93.
ـ یونس رجبی (1388)‌، یادبود شهدای دولت‌، کاتالوگ دهمین دوسالانة جهانی پوستر تهران‌، ص 82.