نویسنده = فهیمی فر، علی اصغر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی بازتاب هویت ملی در سینمای ایران (با تحلیل فیلم‌نامه آژانس شیشه‌ای، ناخدا خورشید و جدایی نادر از سیمین)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 109-127

علی اصغر فهیمی فر؛ حسنعلی پورمند؛ محمدجعفر مستشرق


2. خوانشِ بارتی از بازسازی مرگ ناموران تاریخ معاصر ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-51

علی شیخ مهدی؛ فروغ خبیری؛ اصغر فهیمی فر