نویسنده = منتظرقائم، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مصرفِ هنری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 163-186

حسین خلیلی؛ مهدی منتظرقائم