دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله فرایند داوری و اصلاح را گذرانده است و در نوبت چاپ شماره های آتی مجله است.

مقاله پژوهشی

گفتمان مشروطیت در نمایشنامه‌ی «شیخ‌علی‌میرزا» اثر میرزا رضاخان طباطبائی‌ نائینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

10.22059/jsal.2023.362716.666255

آهو تعلیمی؛ بهروز محمودی بختیاری