نویسنده = شهبازی، رامتین
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی شهر در رمان‌های فارسی دهه 40

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 83-107

عباس کاظمی؛ شیرین بابازاده؛ رامتین شهبازی