نویسنده = امامعلی زاده، حسین
تعداد مقالات: 1
1. جدایی و دروغ: تحلیل جامعه‌شناختی فیلم جدایی نادر از سیمین

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 81-100

علی مراد عناصری؛ عادل رحمتی؛ حسین امامعلی زاده؛ داود مهدوی کنده