نویسنده = محمودی بختیاری، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامعه‌شناختی بوردیویی بر شخصیت‌پردازی در سینمای ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-78

محمد بای؛ مرتضی واحدیان؛ بهروز محمودی بختیاری