داوران

نام داور سمت / سازمان
اصغر ایزدی جیران استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
سیده راضیه یاسینی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - رییس پژوهشکده هنر
سید مهدی اعتمادی فر
عاطفه آقایی
عاطفه اقایی دانشجو
الهه ایمانی
نادر امیری
عیسی امن خانی عضو هیئت علمی
سجاد باغبان ماهر عضو هیئت علمی / دانشگاه هنر اصفهان
عبدالله بیچرانلو عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران
مهسا بدری
بهزاد برکت هیات علمی دانشگاه گیلان
دکتر بشیری
شاپور بهیان دکترای جامعه شناسی نظری- فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مبارکه
حسین پاینده استاد نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبائی
الهه پنجه باشی استادیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا(س)
معصومه تقی زادگان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
نیره توکلی دانشگاه پیام نور
محمدرضا جوادی یگانه دانشیار جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
سیدمحسن حبیبی دانشکده‌ی شهرسازی، دانشگاه تهران
شکوه حسینی
مریم حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
آرش حسنپور علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سید مجید حسینی زاد پژوهشگر ارشد/صداوسیمای جمهوری اسلامی
کمال خالق پناه گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان
ابراهیم خدایار
محبوبه خراسانی دانشیار گروه ادبیات فارسی
علیرضا خواجه احمد عطاری دانشگاه هنر اصفهان
گل آرا داورپناه
هادی درویشی پژوهشگر
فرزانه دوستی استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی
محمد راغب
اعظم راودراد دانشگاه تهران
جبار رحمانی
صادق رشیدی
محمد رضایی
قدسیه رضوانیان عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی/دانشگاه مازندران
زهرا رهبرنیا استاد دانشگاه
محمد روزخوش رئیس پژوهشکده فرهنگ پژوهشکاه فرهنگ،‌ هنر و ارتباطات
سعیده زادقناد دانشگاه تهران
حسین یزدانشناس
هما زنجانی زاده اعزازی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
کامران سپهران
زهره سعیدی
سیدعلی اصغر سلطانی استادیار
وحید شالچی عضو هیئت علمی
مجید شیخ انصاری عضو هیئت علمی دانشگاه هنر
سمیه شیخ زاده مدرس دانشگاه
علی شیخ مهدی عضو هیئت علمی
سارا شریعتی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مینا صدری
سیاوش صلواتیان عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما
رضا صمیم عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
علی ضیا الدینی معاون نظارت و ارزیابی دانشگاه شهید باهنر کرمان
شیرزاد طایفی دانشگاه علّامۀ طباطبائی
وحید طلوعی عضو گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی تهران و دانشجوی دکتری جامعه¬شناسی نظری فرهنگی دانشگاه تهران
مریم عاملی رضایی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی
حمید عبداللهیان
جمال عرب زاده
حمیدرضا عظیمی
مهین فرخ نیا
فرزانه فرشید نیک عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ناصر فکوهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
خشایار قاضی زاده
افسانه قانی استادیار گروه فرش دانشکده هنر و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
علی قنبری
آقای قهرمان شیری
قباد کیانمهر مدیر گروه دکترای پژوهش هنر / دانشگاه هنر اصفهان
جلیل کریمی عضو هیأت علمی/دانشگاه رازی
مهدی کشاورز افشار استادیار گروه پژوهش هنر/ دانشگاه تربیت مدرس
مهدی کشاورز افشار استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود کوثری دانشگاه تهران
سپیده یگانه
مجتبی گلستانی
صدف گلمرادی دانشجو
حسین میثمی عضو هیأت علمی دانشکدۀ موسیقی دانشگاه هنر
بهارک مجمودی
پرستو محبی
جمال محمدی
محمدرضا مریدی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
شیوا مسعودی عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران.
مجیدرضا مقنی پور بخش هنر، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران
محمدجواد مهدوی نژاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سید محمود نجاتی حسینی مدیر بخش جامعه شناسی دین / موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی - دانشگاه تهران
فواد نجم الدین
امیلیا نرسیسیانس دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رفیق نصرتی استاد مدعو دانشگاه تهران
علیرضا نیکویی
یونس نوربخش