سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات به صورت الکترونیکی منتشر می شود ، البته تعداد محدودی از هر شماره نشریه برای نویسندگان همان شماره و کتابخانه ها چاپ می شود.