جامعه شناسی هنر و ادبیات (JSAL) - واژه نامه اختصاصی