نگرش جامعه‌شناختی به اهداف و دستاوردهای کودکان نویسنده داستان بر اساس تجربه زیسته کودکان نویسنده کانون پرورش فکری کودکان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی گرایش گروه‌های اجتماعی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران

2 گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22059/jsal.2024.361450.666248

چکیده

نویسندگی کودکان یکی از شیوه‌های بروز عاملیت کودکان در جهان کودکانه خودشان است و جامعه‌شناسی جدیدکودکی با ایجاد دگرگونی در تعریف کودکی، نوع نگاه و تعامل بزرگسالان جامعه با کودکان‌، با اتخاذ رویکرد نوین به دنبال اهمیت‌بخشیدن به کودک به عنوان سوژه کنونی و عاملیت اوست. در تعریف نویسنده کسی است که حرف یا نگاهی نو را با بیانی نو ارائه و با کاربست روش‌های گوناگون، برمخاطب خود تأثیر می‌گذارد یکی از ابزارهای اصلی کودکان برای اندیشیدن، نوشتن است در این پژوهش کودکان نویسنده از دید جامعه‌شناسی نوین کودکی مورد مطالعه و در این مقاله به مطالعه اهداف و دست‌آوردهای کودک نویسنده از دید خود کودکان نویسنده پرداخته شده‌است. این پژوهش کیفی است و به شیوه پدیدارشناسی توصیفی و نمونه‌گیری هدفمند و اشباع نظری در تعیین حجم نمونه انجام شده‌است. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختار یافته استفاده شده است و نمونه‌ها 35 نفر از میان کودکان نویسنده کانون پرورش فکری کودکان شهر تهران انتخاب شده‌اند. یافته‌ها به روش کلایزی و با استفاده از نرم‌افزار مکی کیودا 2020 تحلیل شد. این بخش از پژوهش شامل 27 کد باز در قالب مقوله فرعی اهداف و دست‌آوردهای نویسندگی داستان است. روایت کودکان ازاهدافی که با نویسندگی می‌خواهند محقق‌شود و دست‌آوردهای امروز و فردایشان از نویسندگی اساس این مقاله است. کودکان نویسنده داستان پژوهش حاضر اهداف و دست‌آوردهایی در چشم‌انداز خود مدنظر دارند که برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند و درپی آنند از مسیر نویسندگی داستان به آن دست یابند و عاملیت خود به به بروز برسانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sociological Approach to goals and achievements of Authorship in Children based on the lived experience of children as authors of Tehran institute of Intellectual Development Center

نویسندگان [English]

  • Reza Mohammad Babaei 1
  • saeid maadani 2
  • Hosein Fekrazad 3
1 Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Social science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Children's authorship is a way to demonstrate the agency of children in their own childish world. The sociology of childhood has introduced a new definition of childhood, which sheds light on the interactions between adults and children in society. This new approach recognizes children as beings, rather than just becoming, and emphasizes their agency. Authorship is a key tool for children to enhance their thinking abilities. This study aims to explore the phenomenon of children as authors from a modern sociological perspective. The article delves into the goals and achievements of children as authors.
Research Method: This is a qualitative research study in the descriptive phenomenology and the method of sampling is also qualitative method. Unstructured in-depth study was used and thirty-five samples were selected from among the children of the of Tehran institute of Intellectual Development Center. The research findings were analyzed using Colizzi's method and Max qda 2020 software.
Results: This segment of the study encompasses twenty-seven open codes presented as a sub-category entitled "The Goals and Achievements of children as author ". This sub-category boasts the highest number of codes in quantitative terms, as well as the most diverse range of responses in terms of quality. The data illustrates the specific desires that children seek to fulfill through this particular course of action.
Discussion: The foundation of this article based on the Children's stories about the goals, they want to achieve through authorship and their achievements present and future by narration in their's tongue. Since childhood, every human being has a desire to achieve goals in life, therefore Children who author in the current research also consider goals and achievements in their present and future perspectives that they try to achieve and then through the path of authorship and update their agency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • child as author
  • authorship goals
  • authorship achievements
  • phenomenology
  • lived experience
  • literary creation
  • children agency