تحلیل قالیچه آستانه از مجموعه قالیچه شاهنامه‌ی موسوی سیرت بر اساس آراء جانت ولف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه صنایع دستی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

10.22059/jsal.2023.92670

چکیده

در دوره معاصر یکی از تولیدکنندگان قالی به نام موسوی سیرت مجموعه­ای از شاهنامه شامل 26 تخته قالی را با توجه به تقدیرنامه مدیر موزه فرش از وی، از متن شاهنامه بایسنقری بازتولید کرده است، که امروزه در موزه فرش تهران نگهداری می­شود. فرش آستانه یا به نوعی صفحه ورودی به این مجموعه، شامل تصویری از موسوی سیرت و اسامی از همکاران این پروژه است. از آنجا که صفحه آستانه در کتاب شاهنامه بایسنقری به بزم و رزم شاه اختصاص داشته است و با توجه به اهمیت صفحه آستانه و تأثیر آن در خوانش دیگر متن­ها، این پژوهش به دنبال پاسخ به تبیین خلق این اثر با تأکید بر صفحه آستانه و نقش نهادهای دولت در معرفی این اثر است. با توجه به آنکه هدف از پژوهش بررسی قالیچه به مثابه تولید اجتماعی است، بنابراین به روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر آراء ولف، فرش آستانه تحلیل شده است. در گردآوری اطلاعات به روش اسنادی، یافته­های پژوهش نشان داد که: تغییر نهادهای تولید و سفارش از حکام به تجار و سرمایه­داران، این فرصت را فراهم ساخت که مجموعه­ای از داستانهای شاهنامه، که بازتولید شاهنامه بایسنقری نامیده شده بر قالی بافته شود، تا با بازتولید یک شاهکار هنری بیش ار پیش بر قدرت و معرفیت موسوی سیرت افزوده شود. تقدیر و تأیید نهادهایی دولتی نیز از وی به بیان این قدرت کمک کردند. همچنین علاوه بر تولید یک اثر شاخص که می­توانست بیانگر قدرت وی باشد، ترکیب­بندی صفحه آستانه نیز تأکیدی بر این قدرت بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Astaneh Carpet from the Shahnameh Collection of Mousavi Siret Based on the Ideas of Janet Wolff

نویسنده [English]

 • Sahel Erfanmanesh
Department of Hanicraft, Faculty of Art and Architecture, University of Sistan and bluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Problem Statement: The opening page of any book is important for entering text with illustrated versions, which used to be prepared according to the request of the shoppers or the rulers of the time. The initial pages of the book or Astaneh were allocated to the feast and fight of the kings; it is supposed that presenting the images of the kings or the rulers of the time and showing their glory in the opening pages of the Shahnameh, could bring them the same glory as the kings of the book.
This style of book preparation continued until the beginning of the Safavid era, as from this time onwards, it began to decline, as later eras also lacked such characteristics. From the Qajar time onward, with the popularization of pictorial carpets, images quickly entered other arts, especially in carpets with images of ancient and contemporary kings at a large scale.
This collection consists of 26 carpet works, among them 22 works have pictures or visual text except for the farewell page (Badragheh), Of the remaining four carpets, two of them have the written text and one has the image of the author of Shahnameh, Abul-Qâsem Ferdowsi and the other represents the identification of the collection. The first carpet, as the identification of the work, has been analyzed in this research as an initial text or Astaneh. Therefore, this research aims to answer the creation of the Shahnameh collection of Mousavi Sirat, based on the initial carpet (Astaneh) and the role of government foundations in introducing this work.
Aim & Objective: The research aims to clarify the influence of the initial text on interpreting the whole text and its effect on other texts. The other research objective is to study the carpet as a social production, the role of social foundations in society, and the way an artist is recognized.
Research Method: The collected library data were analyzed by the descriptive-analytical method. The case study deals with the initial carpet or Astaneh out of the mentioned collection, as the identification of the work and essential part for entering the main text according to the research purpose.
Results: The research outcome showed that the recognition and support of the most influential foundations in the field of carpets have played an effective role in improving the position of Mousavi Siret as an outstanding artist who has regenerated the Shahnameh of Baisangari in carpets between 2003-2006, which are not an exact reproduction of Shahnameh of Baisanghari according to this study with a great difference in terms of style and subject. This recreation of an artistic masterpiece could have played a significant role in the recognition of Mousavi Sirat as an outstanding artist and his artistic position.
Therefore, considering the central role of government foundations in representing the individual's position, their support highly influences his recognition. Moreover, the ruling capitalist system provided conditions for huge works and significant expensive collections that used to be produced by rulers before it. According to this concept, all works make sense under the ideology of power. This hypothesis is supported by knowing that the Astaneh carpet is the identification of the work and has a great influence on the interpretation of other carpets, as different epithets and indications have been used to express and introduce Musavii Sirat.
Moreover, this dominance can be seen in the composition and coloring of the work as well. Despite that all the motifs are abstract and there is no indication of a realistic style, the portrait of Mousavi Siret in Astaneh represents a realistic image of him. Its position on the first carpet of the Shahnameh collection can be an implication of a position similar to the kings of Shahnameh which represents his power.
Finally, the findings show many factors have a great impact on the recognition of this artwork and turning a person into an artist, in addition to the aesthetics aspects, like form and composition of the work, and the influence of various political, economic and social foundations in the society, so besides the work of Mousavi and its identification in representing his supremacy over others with distinct expressions, the government foundations have also supported him to express his capabilities by appreciating him and exhibiting his work in the Museum.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mousavi Sirat
 • Shahnameh of Baisanghari
 • Government foundations
 • Carpet Museum
 1. آجیلی، هادی؛ بیکی، برند (1392)، کالبدشکافی سبک زندگی در جامعه سرمایه­داری. فرهنگ مشاوره و روان­درمانی. 4(13)، 81-110.
 2. آژند، یعقوب (1395). نگارگری ایران(پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران). جلد اول. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت).
 3. احمدی، شیخ یحیی(1386). فرماندهان کرمان. محمد ابراهیم پاریزی (تصحیح و حاشیه). تهران: نشر علم.
 4. پاکباز، روئین (1386). نقاشی ایران از دیرباز تا کنون. تهران: انتشارات زرین و سیمین.
 5. خشکنابی، رضا (1378). ادب و عرفان در قالی ایران. تهران: سروش.
 6. زارع اصل، هوشنگ (1400)، شناسایی شخصیت­های موجود در قالی(مصاحبه منتشر نشده)، تهران.
 7. زکریایی، ایمان؛ شعیری، حمیدرضا و فروغی، شهرزاد (1391). بررسی تأثیرات تغییرات قدرت سیاسی بر تحولات فرش کرمان در عصر قاجار(با تأکید بر عصر نوزایی در فرش کرمان). مطالعات تطبیقی هنر، 2(4)، 17-35.
 8. راودراد، اعظم(1389)، ویژگی­های اجتماعی نقاشان نوگرای ایران، جامعه­شناسی هنر و ادبیات، 2(1)، 135-166.
 9. رامین، علی(1387). مبانی جامعه­شناسی هنر. تهران: نشر نی.
 10. عارف­پور، فاطمه(1390). اسطوره یگانه در قالی سلاطین. کتاب ماه هنر. (160)، 36-41.
 11. عرفان­منش، ساحل؛ امانی، حجت و امانی، حامد(1400). مطالعه تطبیقی نشانه­های کلامی موجود در پیشانی محراب قالیچه­های صفویه و قاجاریه. هنر و تمدن شرق، 9(34). 35-44.
 12. فردوسی، حکیم ابوالقاسم (1350)، شاهنامه فردوسی(از روی نسخه خطی بایسنقری)، شورای مرکزی جشن شاهنشاهی.
 13. محمدی­وکیل، مینا(1393). تأثیرات اومانیسم بر نقاشی قاجار. رساله دکترا. دانشگاه تهران
 14. موزه فرش (1398). آرشیو عکس­های موزه. تهران. ایران
 15. وزیری، علینقی(1383). تاریخ عمومی هنرهای مصور. تهران: انتشارات دانشگاه تهران
 16. ولف، جانت (1367). تولید اجتماعی هنر، ترجمه­ی نیره توکلی. تهران: نشر مرکز.

 

 1. Brend,Barbara&Melvile,Chales.(2010). Epic of the Persian King the art of ferdowsis’Shahnameh, the Fitzwilliam museum university of Cambridge.
 2. Clark,T.J (1973), Image of the people: Gustave Courbet and the 1848 Revollution, London: Thames and Hudson.
 3. Eagleton, Terry (1976). Marxism and Literary Criticism. London: Methuen.
 4. Gray,Basil(1930). Persian Painting, London: Ernest Benn.
 5. URL1: http://www.mcg.ir/home-fa.html

 

References

 1. Ahmadi, Sheikh Yahya (2007).Commanders of Kerman.Mohammad Ebrahim Parizi (correction and margin).Tehran: Science. (In Persian).
 2. Ajili, Hadi; Baigi, Mehdi (2013). Autopay way of life Capitalist Society. Counseling Culture and Psycotherapy, 4(13). 81-110. (In Persian).
 3. Arefpour, F. (2011). The only myth in the Sultans' [King] Carpet. Ketabheh Mah-e Honar, (160), 36-41.
 4. Azhand, Yaghoub(2016), A Research on Persian Painting and Miniature Vol:1. Tehran: The Center for Studying and Compling University Books in Humanitics (SAMT). Institute for Research and Development in the Humanities. (In Persian)
 5. Carpet Museum (2018).Museum photo archive.Iran. (In Persian).
 6. Brend,Barbara&Melvile,Chales.(2010). Epic of the Persian King the art of ferdowsis’Shahnameh, the Fitzwilliam Museum university of Cambridge.
 7. Clark,T.J (1973), Image of the people: Gustave Courbet and the 1848 Revollution, London: Thames and Hudson.
 8. Eagleton, Terry (1976). Marxism and Literary Criticism. London: Methuen.
 9. Gray,Basil(1930). Persian Painting, London: Ernest Benn.
 10. Erfanmanesh, S., Amani, H., & Amani, Z. (2022). The Analysis of the Celebrities Carpet Safeguarded in the Niavaran Palace; Emphasizing on The Position of Prophet Muhammad (pbuh) and Prophet Jesus (pbub) Based on Janet Wolff”s Opinions. Journal of Art and Civilization of the Orient10(37), 51-60. doi: 10.22034/jaco.2022.314598.1258.
 11. Ferdowsi, Hakim Abulqasem (1350), Ferdowsi's Shahnameh (from the Baysunghuri manuscript), Central Council of the Shahshahi Festival. (In Persian)
 12. Khoshknabi, R (1999). Litrature and Mysticism in Iranian Carpet. Tehran: Soroush.
 13. Mohammadi Vakil, M (2014). The Influences of Humanism in Qajar Painting, Facualty od visual Art, University of Tehran, Iran.
 14. Pakbaz, Ruyin (2016).Iranian painting from ancient times until now.Tehran: Zarin and Simin Publications. (In Persian)
 15. Ravadrad, Azam (2008), Social Characteristics of Iranian Modernnist Painters. Sociological Journal of Art and Literature, 2(1), 135-166. . (In Persian)
 16. Ramin, Ali. (2008). Basics of sociology of art. Tehran: Ney.
 17. . Vaziri, Ali-Nqi (2013).General history of visual arts.Tehran: Tehran University Press. . (In Persian).
 18. Wolff, Janet. (1988). Social production of art (translated by Nireh Tavakoli), Tehran: Center. (In Persian)
 19. Zakariaee Kermani Iman; Shairi, Hamid Reza & Foroughi, Shahrzad(2012), Influnce of Political Powe on the Developments of Kerman Carpet in Qajar Era Particularly in the Renaissance of Kerman Carpet. Motaleate Tatbighi Honar, 2(4), 17-35. (In Persian).
 20. Zare Asl, Hooshang(2021), Identifying the characters in the carpet(unpublished interview), Tehran, Iran. (In Persian).
 21. URL1: http://www.mcg.ir/home-fa.html