مؤلفه‌های جامعۀ آرمانشهر در شعر شاملو: با نگاهی تطبیقی به برخی از آرای فارابی و تاس مور

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر. کرمان. ایران )نویسنده مسئول(

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارس ی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هر انسانی با آرمان‌ها و آرزوهایش زندگی می‌کند و در واقع همین نکته است که امید را زنده نگه می‌دارد و زندگی را تداوم می‌بخشد. از آنجا که دنیای معاصر پر است از دغدغه‌هایی که روح انسان را به پوچی و افسردگی سوق‌ می‌دهد؛ لذا تفکر درباره آرمان‌شهر، می‌تواند التیامی بر دردها و نومیدی‌ها باشد. شاعران همواره جزء کسانی بوده‌اند که این تفکر را در شعرشان به‌خوبی ارائه کرده‌اند. شاملو، شاعر معاصر ایران، شاعری مبارز که درد اجتماعی، رؤیای جامعه آرمانی را در سر‌ می‌پرورانده و شعرش نمایانگر رؤیای اوست. او برای توصیف جامع دل‌خواهش و به‌دست‌دادن ساختاری جهانی، به نظریه‌پردازان آرمان‌شهری شرق و غرب؛ چون فارابی توجه داشته است. بنابر مطالعه این پژوهش، مهم‌ترین شاخصه‌های ایدئولوژیکی شاملو، سعادت‌خواهی برای بشر، امید به نجات اجتماع و بهبود روابط انسانی با طبیعت، انسان و خداست. همچنین ساختار جامعه آرمان‌شهری او متشکل از شهروندانی است که عقلانیت دارند و به اخلاق و امنیت اجتماعی اهمیت می‌دهند. مالکیت در آن جنبه عمومی و همگانی دارد و جامعه‌، بستری سالم برای تحقق عدالت و آزادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The element of Utopia Society in SHAMLOO Poetry: A comparative look at some of the views of FARABI and Thomas Moore

نویسندگان [English]

  • sedigheh Alipour 1
  • mahbube rahizadeh 2
1 .
2 Master of Persian Language and Literature
چکیده [English]

Every human being lives with his ideals and aspirations. And that's the pointIt keeps hope alive. And it sustains life.Because the contemporary world is full of Concerns that lead the human soul to emptiness and depressionso thinking about the utopia canit is an escape from pain and a cure for despair. Poets have always been among those who present this thought well in their poetry. Shamloo, one of the contemporary poets who was a militant poet and suffered from social pain, dreamed of an ideal society.And his poem represents his dream.He is to describe his favorite society and achieve a global structureHe has paid attention to utopian theorists in the East and the West, such as Farabi and Thomas Moore. According to the study of this study, the most important ideological characteristics include the desire for happiness for human beings, the hope of saving society and the improvement of human relations with nature, man and God.Also, the structure of his utopian society consists of citizens whothey are aware of human knowledge and care about ethics and social security, Ownership has a public aspect to itand society is a healthy platform for the realization of justice and freedom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shamloo
  • Ideal Society
  • Elements
  • Farabi
  • Thomas Moore